Opisy procedur najczęściej załatwianych spraw w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni

Opisy procedur opracowane przez pracowników wydziałów,  w których są one załatwiane i  zawierają następujące informacje:

-  nazwa sprawy
-  krótki opis procedury załatwienia sprawy
-  niezbędny formularz, karta usług
-  wymagane dokumenty
-  wysokość opłat, ze wskazaniem gdzie i na jakie konto należy dokonać wpłaty
-  terminie załatwienia sprawy
-  forma załatwienia sprawy
-  miejsce złożenia dokumentów
-  kto prowadzi sprawę i kto udziela informacji
-  podstawa prawna

Do opisu procedur dołączone zostały pliki zawierające dokumenty (formularze wymagane dla załatwienia danej sprawy), które należy wydrukować, wypełnić
i złożyć w Kancelarii Urzędu, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, pok. nr 5

Istnieje również możliwość złożenia pism do urzędu za pośrednictwem internetu na stronie
www.bip.bogatynia.pl lub www.bogatynia.pl w zakładce Elektroniczna Skrzynka Podawcza .

Ogólne zasady załatwiania spraw w urzędzie wynikają z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego