UCHWAŁA NR LI/903/12
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2012 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) art. 94, art. 211,art.212, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  ( Dz. U Nr 157 poz. 1240 z późn . zm.) Rada Gminy
i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 589.905,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 189.905,00 zł
- dochody majątkowe kwota 400.000,00 zł

2.Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy 
o kwotę 158.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody majątkowe kwota 158.250,00 zł

§ 2

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy 
o kwotę 1.156.159,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 298.279,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 857.880,00 zł

2.Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy
o kwotę 724.504,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota  43.374,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 681.130,00 zł

§ 3

1.Zwiększa się  dochody jednostek gromadzone na wydzielonym rachunku ogółem
o kwotę 28.762,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2

2.Zwiększa się wydatki sfinansowane dochodami jw. o kwotę 28.762,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2

3.Załącznik Nr 11 „ Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów
i wydatki nimi finansowane na 2012 rok” do Uchwały Nr XXIX/272/11 Rady
Gminy i Miasta Bogatynia z dnia  29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie
jak załącznik Nr 2  do niniejszej uchwały.

§ 4

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2012 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 171.293.938,39 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 186.714.104,46 zł
- deficyt budżetu kwota 15.420.166,07 zł
- przychody budżetowe w wysokości 23.212.107,07 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 7.791.941,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
Patryk Stefaniak