UCHWAŁA NR LI/905/12
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Bogatynia – obszar planistyczny B.

Na podstawie art. 20 ust. 1ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012r. poz. 647) oraz na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z uchwałą Nr XX/182/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Bogatynia oraz uchwałą Nr XXX/302/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/182/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Bogatynia, po stwierdzeniu, że nie zostały naruszone ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Bogatynia, zatwierdzonego uchwałą Nr L/894/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 listopada 2012 r.,Rada Gminy i Miasta Bogatynia, uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne.

§1
1.Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Bogatynia – obszar planistyczny B.
2.Granicę obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu, stanowiących załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
3.Załącznikami do uchwały są:
1)załącznik nr 1 – rysunek nr 1 w skali 1:1000, stanowiący integralną część planu;
2)załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3)załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
4.Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu.

§2
1.Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Bogatynia – obszar planistyczny B;
2)rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
3)podstawowym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu powinno stać się dominującą formą wykorzystania terenu; w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się obiekty budowlane i inne elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane i wynikające z przepisów odrębnych, jak i warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu, obejmujące w szczególności: obiekty gospodarcze, garaże, urządzenia techniczne, elementy infrastruktury drogowej, zieleń, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu oraz obiekty małej architektury;
4)uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może być realizowane jako uzupełnienie funkcji podstawowej / przeznaczenia podstawowego;
5)terenach zabudowy usługowej – należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów służących działalności z zakresu:
a)działalności biurowej (obsługa działalności gospodarczej i zarządzania, poradnictwo / kancelarie finansowe i prawne, usługi finansowe – banki, usługi w zakresie ubezpieczenia, poczta, centrum konferencyjne),
b)handlu detalicznego, z wyjątkiem stacji paliw i sprzedaży samochodów,
c)gastronomii,
d)usług drobnych związanych z obsługą mieszkańców / gospodarstw domowych, w tym usług fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich, szewskich, tapicerskich, pralniczych, weterynaryjnych oraz naprawy artykułów i sprzętu użytku osobistego i domowego, z wyłączeniem naprawy samochodów i motocykli,
e)produkcji drobnej związanej z obsługą mieszkańców / gospodarstw domowych – piekarnia, cukiernia,
f)usług turystyki,
g)sportu i rekreacji oraz odnowy biologicznej,
h)usług informatycznych i łączności,
i)wystawiennictwa i działalności targowej,
j)projektowania i innych form pracy twórczej,
k)kultury i rozrywki,
l)nauki i oświaty (edukacji),
m)ochrony zdrowia (opieka zdrowotna),
n)opieki społecznej,
o)działalności kościołów,
p)usług publicznych (sportu i rekreacji, kultury i rozrywki, opieki społecznej, ochrony zdrowia, oświaty i nauki, administracji publicznej, łączności, bezpieczeństwa publicznego);
6)terenach obiektów produkcyjno-usługowych (aktywności gospodarczej) – należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów, które służą działalności w zakresie:
a)usług, określonych w punkcie 5),
b)produkcji,
c)handlu hurtowego i magazynowania oraz logistyki (przeładunku towarów),
d)usług w zakresie stolarstwa, kamieniarstwa i budownictwa,
e)obsługi komunikacji i transportu,
f)dystrybucji paliw produktów naftowych (stacje paliw),
g)demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z demontażu pojazdów;
7)obiektach obsługi komunikacji i transportu – należy przez to rozumieć:
a)obiekty sprzedaży, obsługi i naprawy samochodów oraz motocykli,
b)obiekty sprzedaży i naprawy sprzętu budowlanego i rolniczego,
c)garaże i parkingi wydzielone – o funkcji samodzielnej,
d)dystrybucji detalicznej paliw i produktów naftowych – stacje paliw,
e)stacje demontażu pojazdów;
8)nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która nie może być przekroczona przy sytuowaniu elewacji frontowej nadziemnych kondygnacji budynku; warunki przekroczenia linii zabudowy elementami architektonicznego ukształtowania budynku, określa uchwała;
9)wysokości okapu / kalenicy – należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu budynku z dachem stromym, mierzony w metrach od najniższego terenu przy obiekcie do poziomu okapu / kalenicy;
10)wysokości elewacji / attyki – należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu budynku, mierzony w metrach od najniższego terenu przy obiekcie do poziomu górnej najwyższej krawędzi elewacji / krawędzi attyki budynku z dachem płaskim;
11)dachu płaskim – należy przez to rozumieć przekrycia płaskie o kącie nachylenia połaci dachu mniejszym od 120 oraz przekrycia krzywiznowe lub przestrzenne wielkogabarytowych obiektów przemysłowych i usługowych.

§3
1.Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1)granica obszaru objętego planem,
2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
3)oznaczenia literowe i cyfrowe terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi,
4)oznaczenia klasyfikacji technicznej dróg,
5)nieprzekraczalne linie zabudowy.
2.Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust.1 pełnią funkcję informacyjną.

Rozdział 2
Przeznaczenie terenów.
 
§4
1.Przeznaczenie terenów określa uchwała oraz rysunek planu.
2.W planie wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu:
1)tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US;
2)tereny produkcyjno-usługowe, oznaczone symbolem PU;
3)tereny lokalizacji ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, oznaczone symbolem EF;
4)tereny infrastruktury technicznej – gospodarowanie odpadami, oznaczone symbolem O;
5)tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczone symbolem E;
6)tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone symbolem WS;
7)tereny dróg publicznych, oznaczone symbolem KD;
8)tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW.
3.Wydzielone tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania opisane są symbolami literowymi i cyfrowymi.
4.Symbol literowy terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi określa przeznaczenie podstawowe.
5.Tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania wydzielają na rysunku planu linie rozgraniczające.
6.Przeznaczenie uzupełniające terenów, określa rozdział 12.

Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
 
§5
Wyznaczone w planie tereny nie podlegają ochronie przed uciążliwościami hałasu.

§6
1.W zagospodarowaniu terenów należy dążyć do zachowania występujących na obszarze planu zespołów zieleni, krzewów i drzew, w tym związanych z drogami, naturalnymi ciekami i rowami.
2.Zasady ochrony oraz warunki usunięcia drzew i krzewów określają przepisy odrębne.
3.Dopuszcza się lokalizację nowych szpalerów drzew wzdłuż dróg pieszych i rowerowych, dróg wewnętrznych i dróg publicznych.
4.Wskaźniki powierzchni biologicznie czynnych określono w rozdziale 12.

§7
1.Na wszystkich terenach należy zabezpieczyć odpowiednio środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń.
2.Z terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji i infrastruktury, jak i innych terenów narażonych na zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi, wody deszczowe odprowadzić poprzez urządzenia umożliwiające podczyszczanie wód, stosownie do wymagań przepisów odrębnych.
3.Uwzględniać lokalizację rowów melioracyjnych oraz zapewnić ich ochronę w przypadku podejmowania działania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu terenów bezpośrednio z nimi sąsiadującymi.
4.Dopuszcza się zarurowanie rowów melioracyjnych i cieków kolidujących z planowanym zagospodarowaniem, na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

§8
1.Obszar planu objęty planem położony jest w obszarze górniczym „Turoszów – Bogatynia” utworzonym decyzją M.O.Ś.Z.N.i L. nr GOsm/756/93/92 z dnia 30.06.1993 r. oraz w terenie górniczym „Turoszów – Bogatynia I”, utworzonym decyzją M.O.Ś.Z.N.i L. nr BKk/PK/555/96 z dnia 21.03.1996 r.
2.Granicę udokumentowanego złoża węgla brunatnego, oznaczono na rysunku planu.

Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

§9
1.Ochronie podlegają zabytki archeologiczne – stanowiska archeologiczne oraz obiekty i znaleziska archeologiczne.
2.Udokumentowane stanowiska archeologiczne oznaczono na rysunku planu.
3.Zasady ochrony zabytków archeologicznych i zasady postępowania w związku ze zmianą zagospodarowania terenów, pracami ziemnymi oraz budową obiektów budowlanych w rejonie istniejących stanowisk archeologicznych, określają przepisy odrębne
4.Ochronie podlegają odkryte na całym obszarze planu w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych.
5.Zasady ochrony zabytków archeologicznych oraz postępowania w przypadku odkrycia w toku prac budowlanych obiektów lub przedmiotów o cechach zabytkowych, jak i prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, określają przepisy odrębne.

§10
Nie ustala się zasad ochrony dóbr kultury współczesnej.


Rozdział 5
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej.
 
§11
Nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej.

Rozdział 6
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i zasady kształtowania zabudowy.
 
§12
1.Nieprzekraczalną linię zabudowy określa rysunek planu.
2.Nieprzekraczalna linia zabudowy nie obejmuje wysuniętych do 2m poza obrys ściany elewacji budynku elementów jego architektonicznego ukształtowania: okapów, gzymsów, schodów, pochylni, klatek schodowych, ryzalitów stref wejściowych i przedsionków oraz architektonicznych elementów akcentujących wejścia.
4.Wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy obejmuje stacji transformatorowych oraz innych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
5.Wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuować równolegle lub prostopadle do oznaczonej na rysunkach planu linii zabudowy.
6.Dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy.
7.Maksymalna wysokość obiektów małej architektury: 4,5 m.

Rozdział 7
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§13
1.Na terenach oznaczonych symbolami US, ustala się zakaz lokalizacji zabudowy, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej i obiektów małej architektury.
2.Zasady zagospodarowania terenów w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, określone zostały w §21.

Rozdział 8
Sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.

§14
Na terenach objętych ustaleniami planu nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.

Rozdział 9
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§15
1.Zachować przepisy odrębne oraz przepisy niniejszej uchwały.
2.Granice scalania i podziału dostosować do ustalonych na rysunku planu linii rozgraniczających.
3.Ustala się następujące parametry działek na terenie oznaczonym symbolem PU, US, EF i O:
1)minimalna szer. frontu dz.: 15 m;
3)kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 600 – 900.
4.Ustala się następujące parametry działek na terenie oznaczonym symbolem E:
1)minimalna pow. dz.: 20 m2,
2)minimalna szer. frontu dz.: 3 m;
3)kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 600 – 900.

Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§16
1.Układ dróg i powiązania układu komunikacyjnego, w tym układu obsługującego tereny do zabudowy, określa rysunek planu.
2.Szerokość dróg w liniach rozgraniczających określono w rozdz. 12.
3.W pasie drogowym lokalizować wymagane przepisami elementy przekroju drogowego, sieci infrastruktury technicznej oraz obiekty i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu.
5.Zasady lokalizacji obiektów, o których mowa w ust. 3, określają przepisy odrębne.

§17
1.W granicach działek budowlanych, należy zapewnić odpowiednią do potrzeb liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych / gospodarczych.
2.Minimalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych należy ustalić w oparciu o następujące minimalne wskaźniki:
1)na potrzeby obiektów produkcyjnych oraz infrastruktury technicznej – 1 miejsce postojowe/100m2 p.u.;
2)na potrzeby usług, w następującym zakresie:
a)biura – 1 miejsce postojowe /100m2 p.u.;
b)obiekty handlowe – 1 miejsce postojowe /60m2 p.u.;
c)usługi pozostałe – 1 miejsce postojowe /80m2 p.u.
3.Miejsca postojowe realizować w formie stanowisk parkingowych usytuowanych na terenie działki lub w obiektach budowlanych, zlokalizowanych w jej obrębie.
4.Zlokalizowane w obiekcie budowlanym stanowiska parkingowe, mogą obejmować podziemną i nadziemną jego część.

§18
1.Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenów objętych planem:
1)zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków poprzez istniejące  sieci komunalne – wodociągowe i kanalizacyjne;
2)odprowadzanie wód deszczowych poprzez kanalizację deszczową, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
3)dostawę energii elektrycznej z sieci i urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego dystrybucją energii zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne;
4)obsługę telefoniczną ze stacjonarnej i ruchomej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.
2.Dopuszcza się zasilanie zabudowy z indywidualnych urządzeń wytwarzających energię z ogniw fotowoltaicznych umieszczanych na budynku lub na działce, na której budynek jest zlokalizowany.
§19
Plan ustala ogrzewanie obiektów w oparciu o źródła indywidualne lub grupowe, spełniające wymogi sanitarne i ochrony środowiska, określone w przepisach odrębnych.

§20
1.Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie usuwania i utylizacji odpadów stałych:
1)na poszczególnych terenach dopuszcza się czasowe magazynowanie i zbieranie odpadów w miejscach zlokalizowanych zgodnie z wymogami przepisów Prawa budowlanego i innych przepisów odrębnych;
2)w miejscach magazynowania odpadów komunalnych należy uwzględniać możliwość selektywnego ich zbierania;
3)odzysk i unieszkodliwianie odpadów realizować zgodnie z planem gospodarki odpadami, z wykorzystaniem urządzeń technologicznych zlokalizowanych na terenie Zakładzie Unieszkodliwiania i Utylizacji Odpadów Komunalnych.

§21
1.Istniejące elektroenergetyczne linie dystrybucyjne o napięciu 110 kV oraz ich pasy technologiczne o łącznej szerokości 70 m, oznaczono na rysunku planu.
2.Ustala się następujące ograniczenia oraz warunki zagospodarowania i użytkowania terenów w pasach technologicznych linii, o których mowa w ust.2:
1)obowiązuje zakaz lokalizacji:
a)budynków mieszkalnych i innych obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
b)obiektów budowlanych zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, w tym wywołujących strefy zagrożenia wybuchem,
c)konstrukcji wysokich, zagrażających bezpieczeństwu sieci,
d)hałd, nasypów oraz zielni o wysokości powyżej 3 m;
2)dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury i dróg, pod warunkiem uwzględnienia bezpieczeństwa, dostępności, trwałości i zasad prawidłowej eksploatacji linii elektroenergetycznej;
3)warunki odstępstwa od zakazów określonych w pkt 1, określają normy branżowe operatora sieci i przepisy odrębne.
3.Dopuszcza się możliwość eksploatacji i modernizacji istniejących elektroenergetycznych linii wysokiego napięcia oraz możliwości ich odbudowy, przebudowy i rozbudowy, w tym zmianę rozmieszczenia słupów oraz lokalizację podziemnych, naziemnych i nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do jej użytkowania.

§22
1.Ustala się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej pod potrzeby istniejącej i nowej zabudowy oraz niezbędną ich modernizację.
2.Przewody sieci infrastruktury technicznej lokalizować wzdłuż pasa drogowego lub w inny sposób, jeżeli wymagają tego względy techniczno – użytkowe.
3.Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
4.Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń związanych z obsługą obiektów wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, w tym sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz sterowania.
5.Warunki przyłączenia i obsługi zabudowy, określają przepisy odrębne.
6.Stacje transformatorowe należy lokalizować jako wolnostojące budowle lub jako urządzenia wbudowane. Ustala się możliwość lokalizacji wolnostojących stacji transformatorowych na granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki.
7.Dopuszcza się napowietrzne lub kablowe przewody sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia i średniego napięcia 20kV.
8.Dopuszcza się przebudowę linii elektroenergetycznych 20kV, łącznie ze zmianą ich przebiegu, w przypadku zaistnienia kolizji planowanego z nimi zagospodarowaniem terenu.
9.Urządzenia i sieci telekomunikacyjne należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
10.Odległości obiektów infrastruktury od pasa drogowego, określają przepisy odrębne.

Rozdział 11
Określenie stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę,
o której mowa w art. 36 ust.4.
 
§23
Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.
 
Rozdział 12
Ustalenia szczegółowe.

§24
1.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1US, ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe terenu: tereny sportu i rekreacji;
2)przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury technicznej;
3)ustala się zakaz lokalizacji zabudowy, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury i budowli służących funkcji rekreacji.
2.Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz kształtowania zabudowy:
1)usytuowanie linii zabudowy: określa rysunek planu;
2)maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,15;
3)minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 0,65;
4)minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: zgodnie z §17;
5)minimalna powierzchnia wydzielonych działek: 400m2.

§25
1.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1PU, 2PU i 3PU, ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe terenu: tereny produkcyjno-usługowe,
2)przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury technicznej.
2.Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz kształtowania zabudowy:
1)usytuowanie linii zabudowy: określa rysunek planu;
2)charakter zabudowy: zwarta / wolnostojąca;
3)maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,65;
4)intensywność zabudowy działki: 0,25 - 1,50;
5)minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 0,20;
6)maksymalna wysokość okapu / elewacji lub attyki: 12,5 m;
7)maksymalna szerokość elewacji: 60m;
8)minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: zgodnie z §17;
9)minimalna powierzchnia wydzielonych działek: 400 m2.

§26
1.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1EF, ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe terenu: tereny lokalizacji ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych;
2)przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury technicznej.
2.Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące parametry obiektów budowlanych i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1)maksymalna wysokość obiektów budowlanych i urządzeń: 7 m;
2)maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,80;
3)minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 0,20.

§27
1.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1O, ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej – gospodarowanie odpadami;
2)przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny zieleni urządzonej.
2.Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz kształtowania zabudowy:
1)usytuowanie linii zabudowy: określa rysunek planu;
2)charakter zabudowy: wolnostojąca / zwarta;
3)maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,75;
4)intensywność zabudowy działki:0,02 - 0,90;
5)minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 0,20;
6)maksymalna wysokość okapu / elewacji lub attyki: 12,5 m;
7)minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: zgodnie z §17.

§28
1.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1E, ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka (stacje transformatorowe);
2)przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury technicznej.
2.Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz kształtowania zabudowy:
1)charakter zabudowy: wolnostojąca;
2)maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,60;
3)intensywność zabudowy działki: 0,05 - 0,80;
4)maksymalna wysokość okapu / elewacji lub attyki: 5 m;
5)minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: zgodnie z §17.

§29
1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1WS i 2WS, ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe: tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
2)przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny rolnicze i lasy.
2.Zasady lokalizacji budowli wodnych określają przepisy odrębne.

§30
1.Dla terenu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD, wprowadza się następujące ustalenia:
1)przeznaczenie terenu: tereny drogi publicznej;
2)klasa drogi: droga dojazdowa D1/2;
3)szerokość drogi w liniach rozgraniczających: minimalna 10 m;
4)dopuszcza się pasy zieleni oraz pasy postojowe.

§31
1.Dla terenu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDW wprowadza się następujące ustalenia:
1)przeznaczenie terenu: tereny drogi wewnętrznej;
2)szerokość drogi w liniach rozgraniczających: w granicach istniejącego pasa drogowego (szerokość od 9 m do 25 m),
3)szerokość jezdni należy przyjąć jak dla drogi klasy D 1/2 (dwupasowej) lub D1/1 (jednopasowej);
4)dopuszcza się przekrój uliczny.

 
Rozdział 13
Przepisy końcowe.

§32
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§33
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
Patryk Stefaniak