Zakres obowiązków określa Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

1)                  Kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy, a objęcie obowiązków następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania.

2)                  Wynagrodzenie Burmistrza ustala Rada w drodze Uchwały, natomiast czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Miejskiej a pozostałe czynności - wyznaczona przez Burmistrza osoba zastępująca lub Sekretarz.

3)                  Jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

4)                  Jest terenowym organem obrony cywilnej.

5)                  Reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach gminy
i miasta.

6)                  Nadzoruje realizację budżetu.

7)                 Realizuje politykę kadrową i wspólnie z Sekretarzem gminy odpowiada za   przestrzeganie przepisów związanych ze stosunkiem pracy.

8)                  Wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej.

9)                  Udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji.

10)              Podejmuje czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki mogących zagrozić życiu.

11)             Zatrudnia pracowników samorządowych wg zasad ustalonych w ustawie o pracownikach samorządowych.

12)              Jest przełożonym kierowników jednostek organizacyjnych.

13)              Wydaje zarządzenia dotyczące działalności urzędu.

14)              (skreślony)

15)              Wyznacza pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

16)              Wyznacza administratora bezpieczeństwa informacji.

17)              Wyznacza komendantów formacji obrony cywilnej.

18)              W czasie stanu klęski żywiołowej kieruje działaniami prowadzonymi na obszarze gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia i w zakresie tych działań może:

a)                  wydawać polecenia wiążące organom jednostek pomocniczych, kierownikom jednostek organizacyjnych utworzonych przez gminę, kierownikom jednostek ochrony przeciwpożarowej działających na obszarze gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych czasowo przekazanych przez właściwe organy do jego dyspozycji  i skierowanych do wykonywania zadań na obszarze gminy,

b)                 występować do kierowników innych jednostek organizacyjnych niż określone w punkcie „a” działających na obszarze gminy, z wnioskami o wykonanie czynności  niezbędnych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia. W razie odmowy wykonania tych czynności lub ich niewłaściwego wykonywania niezwłocznie zawiadamia organ, któremu podlega kierownik lub który sprawuje nadzór nad nim.

19)              Wyznacza szefa gminnego zespołu i jego zastępcę spośród zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub w jednostkach  pomocniczych osób posiadających wykształcenie specjalistyczne w zakresie   ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej, inżynierii bezpieczeństwa cywilnego lub zarządzania kryzysowego, absolwentów wyższych szkół wojskowych, a także spośród funkcjonariuszy pożarnictwa, wyznaczonych do wykonywania zadań poza jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej.

20)              Wprowadza w drodze zarządzenia lub decyzji niezbędne ograniczenia wolności
i praw człowieka i obywatela po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej.

21)              Opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje  pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

22)              Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio  zagrożonych.

23)              / skreślony/

24)              Sprawuje ogólny nadzór nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych urzędu oraz samodzielnych stanowisk pracy i bezpośrednio koordynuje działalność Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu, Biura Burmistrza, Biura Rady Miejskiej i Kancelarii, Urzędu Stanu Cywilnego, Działu Kontroli, audytora wewnętrznego oraz Doradcy Burmistrza.