Zakres obowiązków określa Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

1)                  Stosunek pracy nawiązuje się z chwilą podjęcia uchwały Rady o powołaniu.   Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz.

2)                  Zapewnia wykorzystywanie zasobów finansowych zgodnie z budżetem.

3)                  Prowadzi księgowość organu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym: nadzoruje całokształt prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne wydziały urzędu miasta i gminy.

4)                 Nadzoruje gospodarkę finansową jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami                   polegającą zwłaszcza na:

a)                  wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami                dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,

b)                 zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,

c)      przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych.

5)                  Dokonuje wstępnych kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym.

6)                  Dokonuje wstępnej, kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

7)                  Dokonuje kontroli sprawozdań przedkładanych przez podległe jednostki.

8)                  Dowodem dokonania przez Skarbnika wstępnej kontroli jest jego podpis złożony na dokumentach dotyczący danej operacji. Złożenie podpisu przez Skarbnika na               dokumencie obok podpisu pracownika właściwego rzeczowo, oznacza że:

a)                  nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo                          pracowników oceny prawidłowości merytorycznej tej operacji i jej zgodności z prawem,

b)                 nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności      i prawidłowości dokumentów dotyczących tej operacji,

c)                  zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym oraz harmonogramie dochodów i wydatków, a jednostka posiada środki finansowe na ich pokrycie.

9)                  Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału Finansowego.

10)              Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika                 jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania  i rozliczania inwentaryzacji.

11)              Opracowuje zbiorcze sprawozdania finansowe z wykonania budżetu i ich analiz.

12)              Kontrasygnowanie zobowiązań finansowych.