Niezbędny formularz, karta usług:
Wzór wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji - załącznik nr 2 


Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
a) Inwestor winien uzgodnić projekt w zakresie odprowadzenia wód deszczowych zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. 
b) Ważność uzgodnienia wygasa w terminie dwóch lat od daty ich wydania.
c) Rozpoczęcie robót może nastąpić po przyjęciu zgłoszenia dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę  lub uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę  w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.   
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenie wód opadowych  dostępny także w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.  
 
Wymagane załączniki do wniosku:
- kserokopia wydanych warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji,
- dwa egzemplarze projektów technicznych odwodnienia wykonane zgodnie z wymaganiami wskazanymi w  ustawie Prawo Budowlane,
- wszystkie niezbędne uzgodnienia z zakresie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą (w przypadku ich wystąpienia),
- zgoda na wejście w teren od właściciela/li gruntów, na którym istnieje konieczność wykonania robót związanych z odwodnieniem (w przypadku wystąpienia takiej konieczności),
- zgoda na wejście w teren od zarządcy drogi w przypadku włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej znajdującej się w pasie drogowym (w przypadku wystąpienia takiej konieczności),
- oświadczenie lub kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.
- upoważnienie w przypadku załatwiania sprawy przez osobę upoważnioną.
 
Wysokość opłat, ze wskazaniem gdzie i na jakie konto należy dokonać wpłaty.
Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy
Sprawa zostanie załatwiona w terminie do 30 dni  a w sprawach skomplikowanych do 60 dni, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Forma załatwienia sprawy
Krok 1: Pobrać wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenie wód opadowych dostępny także w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia. 
Krok 2:  Załączyć załączniki:
a) dwa egzemplarze projektów technicznych odwodnienia wykonane zgodnie z wymaganiami wskazanymi w  ustawie Prawo Budowlane,
b) wszystkie niezbędne uzgodnienia z zakresie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą /w przypadku ich wystąpienia/,
c) zgoda na wejście w teren od właściciela/li gruntów, na którym istnieje konieczność wykonania robót związanych z odwodnieniem /w przypadku wystąpienia takiej konieczności/,
d) zgoda na wejście w teren od  zarządcy drogi w przypadku włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej znajdującej się w pasie drogowym /w przypadku wystąpienia takiej konieczności/,
Inwestor musi posiadać prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.
Krok 3: Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (oraz upoważnieniem w przypadku występowania osoby upoważnionej) należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 
a) przesłać pocztą lub kurierem (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia
b) złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni w godzinach jego pracy w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku urzędu, oraz poprzez platforę e-puap.
Krok 4: Przygotowane uzgodnienie wraz z jednym egzemplarzem zatwierdzonego projektu zostanie przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub Wnioskodawca odbiera osobiście, okazując dowód osobisty lub inny dokument tożsamości bądź osoba upoważniona okazując dowód osobisty lub inny dokument tożsamości w pokoju nr 7 (I piętro) budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. 1-go Maja 29.

Miejsce złożenia dokumentów
Sprawę można załatwić osobiście poprzez złożenie kompletu dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia lub przesłanie dokumentów pocztą lub przez osobę  wymagane jest przedstawienie oryginału upoważnienia lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z  oryginałem.
 

Kto prowadzi sprawę i kto udziela informacji
Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej ul. 1-go Maja 29
I piętro, pokój nr 7
Telefon 75-77-25-380
ochrona.środowiska@bogatynia.pl
 

Podstawa prawna
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.  
Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2018r. tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.
Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.256 ze zm.

  
Skargi i wnioski
Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu. 
 
Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.