Wydział Nieruchomości i  Zagospodarowania Przestrzennego
Tel: 75 77 25 350, 351

e-mail: geodeta@bogatynia.pl


Opis procedury: 
Złożenie wniosku w Biurze Obsługi Interesanta lub przesłanie pocztą na adres UMiG w Bogatyni.
Postępowanie kończy się wydaniem zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:
1) Dowód uiszczenia wpłaty.

Opłaty i nr konta: Za wydanie  zaświadczenia pobierana jest opłata w wysokości 17 zł. Opłatę należy uiścić w kasie UMiG lub na rachunek bankowy urzędu M i G Bogatynia,
ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia 05 1020 2137 0000 9302 0118 1908 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Bogatyni

Termin załatwienia sprawy: Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Forma załatwienia sprawy: Wydanie zaświadczenia stwierdzającego zgodność/brak zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój nr 5) ul. Daszyńskiego 1 59 - 920 Bogatynia 

Miejsce odbioru dokumentów:  Osobiście w Wydziale Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego, przy ul. 1 - go Maja 29 (I piętro, pokój nr 5) lub za pośrednictwem poczty.

Osoby odpowiedzialne za udzielenie informacji: 
1) Magdalena Wolkiewicz - Inspektor ds. Zagospodarowania Przestrzennego tel. 75 77 25 350 e-mail: 
geodeta@bogatynia.pl
2) Katarzyna Szcześniak - Podinspektor Zagospodarowania Przestrzennego tel. 75 77 25 351 e-mail:  geodeta@bogatynia.pl

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)
2) Ustawa o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)
3) Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Tryb odwoławczy: W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, stronie przysługuje możliwość wniesienia zażalenia, które wnosi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.