Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
Tel: 75 77 25 350, 351

e-mail: geodeta@bogatynia.pl


Opis procedury Złożenie wniosku w Biurze Obsługi Interesanta lub przesłanie pocztą na adres UMiG w Bogatyni. Postępowanie kończy się wydaniem zaświadczenia.

Wymagane dokumenty:
1) Mapa sytuacyjna z zaznaczonym budynkiem.
2) Dowód uiszczenia wpłaty


Opłaty i nr konta:
 
Za wydanie  zaświadczenia pobierana jest opłata w wysokości 17 zł.
Opłatę należy uiścić w kasie UMiG lub na rachunek bankowy urzędu M i G Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia 05 1020 2137 0000 9302 0118 1908 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Bogatyni

Termin załatwienia sprawy: Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

Forma załatwienia sprawy: 
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego numer porządkowy budynku.

Miejsce złożenia dokumentów: 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój nr 5) ul. Daszyńskiego 1, 59 - 920 Bogatynia

Miejsce odbioru dokumentów:  Osobiście  Wydziale Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego,
przy ul. 1 - go Maja 29 (I piętro, pokój nr 5) lub za pośrednictwem poczty.

Osoby odpowiedzialne za udzielenie informacji: 

1. Magdalena Wolkiewicz - Inspektor ds. Zagospodarowania Przestrzennego
tel. 75 77 25 350,
e-mail:
geodeta@bogatynia.pl

2. Katarzyna Szcześniak - Inspektor ds. Zagospodarowania Przestrzennego
tel. 75 77 25 351,
e-mail: 
geodeta@bogatynia.pl

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052)
2. Ustawa o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)
3. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) 

Tryb odwoławczy: W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, stronie przysługuje możliwość wniesienia
zażalenia, które wnosi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.