Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego 
Tel: 75 77 25  350, 351

e-mail: geodeta@bogatynia.pl


Opis procedury:
 
Złożenie wniosku w Biurze Obsługi Interesanta lub przesłanie pocztą na adres UMiG w Bogatyni. Postępowanie kończy się wydaniem zawiadomienia o nadaniu nadanym numerze nieruchomości.

Wymagane dokumenty:
1) kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Opłaty i nr konta: Bez opłat.

Termin załatwienia sprawy: 
Pisemne zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego w terminie do miesiąca od złożenia wniosku.

Forma załatwienia sprawy: Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów: 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój nr 5), ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia 

Miejsce odbioru dokumentów:  Osobiście w Wydziale Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego, przy ul. 1 - go Maja 29 (I piętro, pokój nr 5) lub za pośrednictwem poczty.

Osoby odpowiedzialne za udzielenie informacji:

1) Magdalena Wolkiewicz - Inspektor ds. Zagospodarowania Przestrzennego
tel. 75 77 25 350, e-mail: 
geodeta@bogatynia.pl
2) Katarzyna Szcześniak - Inspektor ds. Zagospodarowania Przestrzennego
tel. 75 77 25 351, e-mail:
geodeta@bogatynia.pl

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 2052).
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z dnia 2 lutego 2012 r. poz.125).
3. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U.z 2020 r. poz. 256 ze zm.). 

Tryb odwoławczy: Odwołanie nie przysługuje.