Niezbędny formularz, karta usług:

Klauzula

Wniosek

Protokół

 

Procedura załatwienia sprawy:

W celu sporządzenia testamentu allograficznego należy złożyć wniosek. Pracownik urzędu kontaktuje się z wnioskodawcą w celu ustalenia terminu sporządzenia testamentu. Testament  allograficzny  nie może być sporządzony przez osoby głuche lub nieme. Świadkiem nie może być osoba: nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona), niewidoma, głucha lub niema, nie mogąca czytać i pisać, nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swoje oświadczenie oraz skazana za fałszywe zeznania. Nie może to być również osoba dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci I i II stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia. Spisanie i podpisanie protokołu na okoliczność sporządzenia testamentu allograficznego, tj. złożenia oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w trybie art. 951 Kodeksu cywilnego.


Wymagane dokumenty:
Do wglądu:
1. Dowód osobisty spadkodawcy
2. Dowody osobiste świadków

Wysokość opłaty: 
Opłata skarbowa w wysokości 22,00 zł

Sposób wniesienia opłaty:
Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, parter
lub wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy, ul. Daszyńskiego1, 59-920 Bogatynia,
Nr rachunku: 05 1020 2137 0000 9302 0118 1908

Termin załatwienia sprawy:
W dniu stawienia się spadkodawcy i świadków (po telefonicznym uzgodnieniu terminu).
Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zamiaru sporządzenia testamentu allograficznego.

Forma załatwienia sprawy: pisemna

Miejsce złożenia wniosku:  
Kancelaria Urzędu parter, pok. nr 5
Urząd Miasta i Gminy
59-920 Bogatynia
ul. Daszyńskiego 1

Wniosek można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: umig@bogatynia.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek  7:30- 17:00
wtorek- czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:00 - 14:00
Miejsce  odebrania dokumentów: po podpisaniu protokołu testamentu

Sprawę prowadzi: Wydział Administracyjny

Informacji udziela:  
Magdalena Kutz
tel. 75 77 25 170
e-mail:
magda.kutz@bogatynia.pl
Wydział Administracyjny,
Urząd Miast i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1

Podstawa prawna:
Art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny