Uchwała Nr LV/935/13
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 20 lutego 2013 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pod lokalizację szklarni w mieście Bogatynia

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), w związku z uchwałą NR XLIV/816/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację szklarni w mieście Bogatynia oraz po stwierdzeniu, że nie zostały naruszone ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Bogatynia, zatwierdzonego uchwałą nr L/894/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 listopada 2012 r., Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne.

§1
1.Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację szklarni
w mieście Bogatynia.
2.Granice terenu objętego planem oznaczono na rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
3.Załącznikami do uchwały są:
1)załącznik nr 1 – rysunek planu, sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiący integralną część planu;
2)załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3)załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
4.Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu.

§2
1.Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów w planie nie ustala się:
1)wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
2)granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

§3
1.Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest mowa o:
1)planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację szklarni w mieście Bogatynia;
2)rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały;
3)podstawowym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu;
w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się obiekty budowlane i inne elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane i wynikające z przepisów odrębnych, jak i warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu, w tym zieleń, elementy infrastruktury drogowej i parkingi, obiekty gospodarcze i garaże, urządzenia techniczne, obiekty małej architektury oraz sieci i urządzenia uzbrojenia terenu;
5)uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może być realizowane jako uzupełnienie funkcji podstawowej;
6)nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która nie może być przekroczona przy sytuowaniu budynku;
7)wysokości elewacji obiektów budowlanych – należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu obiektu budowlanego, mierzony w metrach od średniego poziomu terenu przy obiekcie do poziomu górnej, najwyższej położonej jego części, łącznie
z urządzeniami technicznymi.

§4
1.Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1)granica obszaru objętego planem;
2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3)oznaczenia literowe i cyfrowe terenów odnoszące się do ich przeznaczeń
oraz warunków zabudowy i zagospodarowania;
4)nieprzekraczalna linia zabudowy;
5)granica strefy ochronnej elektrowni wiatrowych, zlokalizowanych na terenie wsi Działoszyn.

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania.
 
§5
1.Przeznaczenie terenów określa uchwała oraz rysunek planu.
2.Wydzielone tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania opisane są symbolami literowymi i cyfrowymi.
3.Symbol literowy terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi określa przeznaczenie podstawowe – przeważające na danym terenie.
4.Tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania wydzielają
na rysunku planu linie rozgraniczające.

§6
1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1RU ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe terenu: tereny obsługi produkcyjnej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich;
2)przeznaczenie uzupełniające terenu:
a)tereny produkcji, baz i składów, tereny zabudowy mieszkaniowej – służące realizacji przeznaczenia podstawowego,
b)tereny zieleni urządzonej i wód powierzchniowych śródlądowych, tereny infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych.
3)przeznaczenie uzupełniające może zajmować nie więcej niż 35%wyznaczonego liniami rozgraniczającymi terenu.
§7
1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1R ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe terenu: tereny rolnicze;
2)przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych, tereny wód powierzchniowych śródlądowych (stawy i zbiorniki).

§8
1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDW ustala się następujące przeznaczenie
1)przeznaczenie podstawowe terenu: tereny dróg wewnętrznych;
2)przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny infrastruktury technicznej.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§9
1.Dopuszcza się zieleń szpalerową na obrzeżach wyznaczonego terenu oraz wzdłuż wyodrębniających się funkcjonalnie i przestrzennie elementów zagospodarowania terenu.
2.Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają przepisy odrębne.
3.Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji ustala się konieczność oczyszczania wód deszczowych na warunkach ustalonych w przepisach odrębnych.
4.Na rysunku planu oznaczono strefę obszaru źródliskowego.
5.W obszarze, o którym mowa w ust. 4, zachować istniejące warunki hydrogeologiczne.

§10
1.Na rysunku planu oznaczono granicę strefy ochronnej elektrowni wiatrowych, zlokalizowanych na terenie wsi Działoszyn.
2.Wyznaczone strefy ochronne elektrowni wiatrowych związane są z występowaniem niekorzystnego potencjalnego znaczącego oddziaływania elektrowni wiatrowych
na środowisko
3.W granicach oznaczonej na rysunku planu strefy ochronnej, o której mowa w ust. 1, wyklucza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej.
4.Zasady i zakres prowadzenia dla zlokalizowanych elektrowni wiatrowych monitoringu ptaków, nietoperzy i innych elementów środowiska na etapie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określają przepisy odrębne.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.
 
§11
1.Ochronie podlegają zabytki archeologiczne oraz odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych.
2.Zasady ochrony zabytków archeologicznych i prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych oraz zgłoszenia i prowadzenia prac ziemnych określają przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3.Nie ustala się ochrony dóbr kultury współczesnej.

Rozdział 5.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§12
1.Położenie nieprzekraczalnej linii zabudowy określa rysunek planu.
2.Dopuszcza się usytuowanie obiektów budowlanych w odległości 1,5m od granicy
z sąsiednią działką budowlaną lub przy jej granicy.
3.Dopuszcza się lokalizację instalacji wytwarzających energię z odnawialnego źródła energii, wykorzystującego energię promieniowania słonecznego.

Rozdział 6.
Wskaźniki zagospodarowania terenu oraz parametry i zasady kształtowania zabudowy

§13
1.Dla terenu 1RU ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu
oraz parametry i zasady kształtowania zabudowy:
1)usytuowanie linii zabudowy – nieprzekraczalnej: określa rysunek planu;
2)intensywność zabudowy działki: minimalna – 0,15, maksymalna – 1,3;
3)maksymalny wskaźnik zabudowy działki budowlanej: 0,98;
4)minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 2%;
5)maksymalna wysokość elewacji obiektów budowlanych: 15 m;
6)minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: zgodnie z ustaleniami rozdziału 9.

Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§14
1.Granice scalania i podziału dostosować do ustalonych na rysunku planu linii rozgraniczających.
2.Zachować przepisy niniejszej uchwały oraz przepisy odrębne, w tym dotyczące warunków lokalizacji zabudowy, dojazdów i ochrony pożarowej.
3.Ustala się następujące parametry działek:
1)minimalna powierzchnia działki: 500m2,
2)minimalna szerokość frontu działki: 9m,
3)kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 600 do 900.

Rozdział 8
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§15
1.Na rysunku planu oznaczono pas technologiczny istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV;
2.W granicach terenów położonych w obrębie pasa technologicznego linii wyklucza się:
1)lokalizację obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz tworzenie hałd i nasypów;
2)sadzenia roślinności wysokiej w odległości mniejszej niż 20m od osi linii.
3.Na terenach rolniczych, oznaczonych symbolem 1R ustala się zakaz lokalizacji:
1)budynków, w tym zabudowy zagrodowej oraz zabudowy związanej z produkcją rolną;
2)barakowozów oraz obiektów kontenerowych i kiosków oraz tymczasowych obiektów budowlanych;
3)turbin wiatrowych do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
4)nośników reklam i informacji.

Rozdział 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§16
1.Ustala się obsługę komunikacyjną terenów zabudowy drogą wewnętrzną 1KDW.
2.Szerokość pasa drogowego drogi wewnętrznej w liniach rozgraniczających, oznaczonej
na rysunku planu symbolem 1KDW: 8m - 21m.
3.Parametry wewnętrznych placów postojowych, placów gospodarczych i manewrowych oraz dróg i dojść pieszych należy przyjmować o wielkościach odpowiadających potrzebom techniczno-funkcjonalnym zagospodarowania terenu, przy czym minimalne parametry należy określić zgodnie z przepisami odrębnymi.
4.W granicach działek należy zapewnić stanowiska postojowe, w liczbie 1mp/10 stanowisk pracy. Miejsca postojowe realizować w formie stanowisk parkingowych usytuowanych
na terenie działki i w obiekcie budowlanym.
5.W zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, wody deszczowej, dostawy energii elektrycznej, gazu i ciepła ustala się:
1)zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego;
2)odprowadzenie ścieków do istniejących sieci przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego;
3)odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej lub do pobliskiego cieku, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
4)dostawę energii elektrycznej z istniejących sieci dystrybucyjnych i urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i dystrybucją energii zgodnie z ustawą Prawo energetyczne;
5)dostawę ciepła z instalacji Elektrowni Turów;
6)obsługę telekomunikacyjną ze stacjonarnej i ruchomej sieci przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.
6.Dopuszcza się zasilanie zabudowy w energię elektryczną z urządzeń wytwarzających energię z odnawialnego źródła energii, wykorzystującego energię promieniowania słonecznego.
7.Dopuszcza się wykorzystanie wód opadowych do celów gospodarki rolnej.
8.Dopuszcza się magazynowanie i zbieranie odpadów w miejscach zlokalizowanych zgodnie z wymogami przepisów Prawa budowlanego i innych przepisów odrębnych.
9.Dopuszcza się indywidualne systemy zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania
i oczyszczania ścieków, na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
10.Urządzenia i sieci telekomunikacyjne należy lokalizować zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 10.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§17
Na terenie, o którym mowa w ust. 1 nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania
i użytkowania terenu.

Rozdział 11
Przepisy końcowe.

§18
Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§19
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§20
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Patryk Stefaniak