UCHWAŁA NR LV/939/13
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 20 lutego 2013 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bratków

Na podstawie art. 20 ust. 1ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XX/179/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bratków i uchwałą Nr XXIX/274/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany granic obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Bratków określonych w uchwale Nr XX/179/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bratków oraz po stwierdzeniu, że nie zostały naruszone ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Bogatynia, zatwierdzonego uchwałą nr L/894/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 listopada 2012 r., Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala,
co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne.

§1
1.Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Bratków.
2.Granicę obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny
do niniejszej uchwały.
3.Załącznikami do uchwały są:
1)załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący integralną część planu;
2)załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
3)załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
4.Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu.
 
§2
1.Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Bratków;
2)rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
3)podstawowym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które
w ramach realizacji planu powinno stać się dominującą formą wykorzystania terenu; w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się obiekty budowlane i inne elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane i wynikające z przepisów odrębnych, jak
i warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu, obejmujące w szczególności: elementy infrastruktury drogowej i parkingi, zieleń, obiekty gospodarcze i garaże, urządzenia techniczne, obiekty małej architektury oraz sieci i urządzenia uzbrojenia terenu;
4)uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie , które może być lokalizowane jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego; w ramach przeznaczenia uzupełniającego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu;
5)terenach zabudowy usługowej – należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów służących działalności z zakresu:
a)działalności biurowej (obsługa działalności gospodarczej i zarządzania, poradnictwo
/ kancelarie finansowe i prawne, usługi finansowe – banki, usługi w zakresie ubezpieczenia,  poczta, centrum konferencyjne),
b)handlu detalicznego, z wyjątkiem stacji paliw i sprzedaży samochodów,
c)gastronomii,
d)usług drobnych związanych z obsługą mieszkańców / gospodarstw domowych, w tym usług fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich, szewskich, tapicerskich, pralniczych, weterynaryjnych oraz naprawy artykułów i sprzętu użytku osobistego i domowego,
z wyłączeniem naprawy samochodów i motocykli,
e)produkcji drobnej związanej z obsługą mieszkańców / gospodarstw domowych -piekarnia, cukiernia,
f)usług turystyki,
g)sportu i rekreacji oraz odnowy biologicznej,
h)usług informatycznych i łączności,
i)wystawiennictwa i działalności targowej,
j)projektowania i innych form pracy twórczej,
k)kultury i rozrywki,
l)nauki i oświaty (edukacji),
m)ochrony zdrowia (opieka zdrowotna),
n)opieki społecznej,
o)działalności kościołów,
p)usług celu publicznego, w tym sportu i rekreacji, kultury, opieki społecznej, ochrony zdrowia, oświaty i nauki, administracji publicznej, łączności, bezpieczeństwa publicznego – w zakresie określonym w przepisach odrębnych;
6)terenach obiektów produkcyjnych i działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów, które służą działalności w zakresie:
a)produkcji,
b)handlu hurtowego i magazynowania,
c)sprzedaży i / lub naprawy samochodów osobowych i motocykli oraz naprawy sprzętu budowlanego i rolniczego,
d)usług w zakresie stolarstwa i kamieniarstwa;
7)terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone symbolem MNU – należy przez
to rozumieć funkcję terenów i obiektów zagospodarowanych pod niżej wymienione rodzaje użytkowania terenu i zabudowy, z uwzględnieniem zastrzeżeń i warunków zawartych
w ustaleniach szczegółowych planu:
a)zabudowa mieszkaniową jednorodzinną,
b)usługi w zakresie określonym w punkcie 5;
8)terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone symbolem MWU – należy przez
to rozumieć funkcję terenów i obiektów zagospodarowanych pod niżej wymienione rodzaje użytkowania terenu i zabudowy, z uwzględnieniem zastrzeżeń i warunków zawartych
w ustaleniach szczegółowych planu:
a)zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
b)usługi w zakresie określonym w punkcie 5;
9)terenie zabudowy mieszkaniowej oraz usługowo-gospodarczej, oznaczone symbolem MU – należy przez to rozumieć tereny istniejącego wielofunkcyjnego zainwestowania wiejskiego, użytkowane pod niżej wymienione rodzaje użytkowania terenu i zabudowy, z uwzględnieniem zastrzeżeń i warunków zawartych w ustaleniach szczegółowych planu:
a)tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej,
b)tereny zabudowy usługowej, w zakresie określonym w pkt. 5;
10)obiektach o funkcjach pomocniczych – należy przez to rozumieć garaże oraz obiekty gospodarcze lub wiaty, użytkowane zgodnie z wyznaczonym w planie przeznaczeniem terenu;
11)nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która nie może być przekroczona przy sytuowaniu elewacji frontowej nadziemnych kondygnacji budynku;
nie dotyczy ona wysuniętych do 1,5m poza obrys ściany elewacji budynku elementów jego architektonicznego ukształtowania: okapów, gzymsów, schodów, pochylni, ryzalitów wejściowych i wjazdowych, ganków, przedsionków, architektonicznych elementów akcentujących wejścia lub wjazdy oraz elementów charakterystycznych dla zabudowy zabytkowej;
12)wysokości okapu / kalenicy – należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu budynku z dachem stromym, mierzony w metrach od średniego poziomu terenu w linii elewacji frontowej do poziomu okapu / kalenicy;
13)wysokości elewacji / attyki – należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu budynku, mierzony w metrach od średniego poziomu terenu w linii elewacji frontowej do poziomu górnej najwyższej krawędzi elewacji / krawędzi attyki budynku z dachem płaskim,
14)strefie ochrony archeologicznej – należy przez to rozumieć strefę ochrony konserwatorskiej,
o której mowa w przepisach odrębnych, ustaloną postanowieniami planu celem zapewnienia ochrony zabytków archeologicznych;
15)budynki dysharmonijnie ukształtowane – należy przez to rozumieć nie zabytkowe budynki usługowe, przemysłowe i gospodarcze, zdegradowane technicznie lub niedostosowane
w zakresie ukształtowania architektonicznego do zabudowy zabytkowej lub zabudowy charakterystycznej dla lokalnej tradycji budowlanej;
16)lokalnej tradycji budowlanej – należy przez to rozumieć charakterystyczne dla obszaru gminy
i wsi cechy ukształtowania historycznej zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej (zagrodowej) lub usługowej, określone zasadami i parametrami kształtowania bryły budynku, geometrii dachu
i detalu architektonicznego budynków ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

§3
1.Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1)granica obszaru objętego planem;
2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3)oznaczenia literowe i cyfrowe terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi;
4)oznaczenia klasyfikacji technicznej dróg;
5)granica strefy ochronnej elektrowni wiatrowych;
6)granica terenów zamkniętych;
7)nieprzekraczalna linia zabudowy;
8)granica strefy ochrony archeologicznej.
2.Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust.1 pełnią funkcję informacyjną.

Rozdział 2
Przeznaczenie terenów.
 
§4
1.Przeznaczenie terenów określa uchwała oraz rysunek planu.
2.W planie wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu:
1)tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usługowo-gospodarczej, oznaczone symbolem MU;
2)tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone symbolem MNU;
3)tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone symbolem MWU;
4)tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolem RM;
5)tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U;
6)tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZP;
7)tereny rolnicze, oznaczone symbolem R;
8)tereny lasów, oznaczone symbolem ZL;
9)tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone symbolem WS;
10)tereny kolejowe, oznaczone symbolem KK;
11)tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczone symbolem E;
12)tereny dróg publicznych, oznaczone symbolem KD;
13)tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW.
3.Wydzielone tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania opisane
są symbolami literowymi i cyfrowymi.
4.Symbol literowy terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi określa przeznaczenie podstawowe.
5.Tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania wydzielają na rysunku planu linie rozgraniczające.
6.Przeznaczenie uzupełniające terenów, określa rozdział 12.

Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
 
§5
1.W zakresie ochrony przed uciążliwością hałasu, ustala się:
1)tereny oznaczone symbolem MU, MNU, MWU, RM – podlegają ochronie jak tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe;
2)teren oznaczony symbolem 1U – podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone
pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

§6
1.Granice  stref ochronnych elektrowni wiatrowych, oznaczono na rysunku planu.
2.Wyznaczone strefy ochronne elektrowni wiatrowych związane są z występowaniem niekorzystnego potencjalnego znaczącego oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko, zlokalizowanych poza obszarem planu w obrębach Bratków, Lutogniewice, Posada i Działoszyn.
3.W granicach oznaczonych na rysunku planu stref ochronnych, o których mowa w ust. 1, wyklucza
się lokalizację zabudowy mieszkaniowej.
4.Zasady i zakres prowadzenia monitoringu ptaków, nietoperzy i innych elementów środowiska na etapie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określają przepisy odrębne.

§7
1.W zagospodarowaniu terenów należy dążyć do zachowania występujących na obszarze planu zespołów zieleni, krzewów i drzew, w tym związanych z naturalnymi ciekami i rowami.
2.Zasady ochrony oraz warunki usunięcia drzew i krzewów określają przepisy odrębne.
3.Dopuszcza się lokalizację nowych szpalerów drzew wzdłuż dróg wewnętrznych – oznaczonych symbolem KDW.
4.W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny narażone osuwaniem się mas ziemnych.

§8
1.W produkcji rolnej stosować zasady „dobrej praktyki rolnej”, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych oraz ustaleniami właściwych programów rolno-środowiskowych.
2.Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji i infrastruktury, jak i narażonych
na zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi, ustala się konieczność oczyszczania wód deszczowych na warunkach ustalonych w przepisach odrębnych.
3.Uwzględniać lokalizację rowów melioracyjnych oraz zapewnić ich ochronę w przypadku podejmowania działań inwestycyjnych i zmian w zagospodarowaniu terenów bezpośrednio z nimi sąsiadującymi.
4.Dopuszcza się zarurowanie rowów melioracyjnych i cieków kolidujących z planowanym zagospodarowaniem, na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

§9
1.Na rysunku planu oznaczono granicę obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.
2.Obszary, o których mowa w ust. 1, mogą stanowić obszary szczególnego zagrożenia powodzią.
3.Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązuje zakaz lokalizacji budynków.
4.Dopuszcza się lokalizację budowli pod warunkiem spełnienia wymogów przepisów Prawa wodnego.

§10
1.Część obszaru objętego planem położona jest w granicach projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej”.
2.Granicę projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej”, oznaczono na rysunku planu.

Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

§11
1.Ochronie prawnej podlegają:
1)układ ruralistyczny wsi Bratków, ujęty w gminnej ewidencji zabytków;
2)obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków,
3)zabytki archeologiczne – stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków i stanowiska archeologiczne udokumentowane;
4)obiekty archeologiczne i znaleziska ujawnione w strefie ochrony archeologicznej.
2.Wobec obiektów wpisanych do rejestru zabytków stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3.Granicę obszaru zabytkowego układu ruralistycznego ujętego w gminnej ewidencji oznaczono
na rysunku planu.
4.W granicach wyznaczonego zabytkowego układu ruralistycznego, przedmiotem ochrony są:
1)historyczny ruralistyczny układ przestrzenny wsi i zasady jego rozplanowania;
2)zespoły budowlane lub pojedyncze budynki zabudowy zagrodowej, gospodarczej i mieszkaniowej,
3)budynki i obiekty zabytkowe, ujęte w gminnej ewidencji zabytków oraz ich elementy architektonicznego ukształtowania właściwe dla regionalnej tradycji budowlanej;
4)istniejący układ dróg,
5)założenia zieleni, aleje, szpalery, pojedyncze drzewa pomnikowe,
6)zieleń ogrodowa / parkowe otoczenie zabudowy,
7)elementy krajobrazu naturalnego integralnie związane z zespołami zabudowy: cieki i ich przyrodnicze / łąkowe otoczenie zabudowy,
8)panorama krajobrazowa zabudowy od strony dróg.
4.Obszar zabytkowego układu ruralistycznego podlega rewaloryzacji, z zachowaniem priorytetu prac konserwatorskich i restauratorskich w stosunku do współczesnej działalności inwestycyjnej związanej
z przebudową i rozbudową istniejącej jak i realizacją nowej zabudowy.
5.Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów zlokalizowanych na obszarze zabytkowego układu ruralistycznego, określają ustalenia planu w rozdz. 5, 6 i 12 oraz przepisy odrębne.
6.Nie ustala się ochrony dóbr kultury współczesnej.

§12
1.Obiekty zabytkowe, ujęte w gminnej ewidencji zabytków, oznaczono na rysunku planu.
2.Obiekty zabytkowe, ujęte w gminnej ewidencji zabytków, jak i tworzone przez nie zespoły, podlegają ochronie, w zakresie następujących elementów architektonicznego ich ukształtowania:
1)bryły budynków;
2)kształtu i geometrii dachu;
3)pokrycia dachu, w tym rodzaj dachówki ceramicznej, kolor i sposób ułożenia;
4)wielkości i proporcji rzutu budynku;
5)zasad kompozycji elewacji i bryły oraz występujących elementów kształtujących elewację (układu okien, osi kompozycyjnych, proporcji w ukształtowaniu elementów elewacji, podziałów poziomych
i pionowych);
6)elementów konstrukcji ryglowej i przysłupowej oraz detalu architektonicznego;
7)wykroju / podziału okien, stolarki drzwiowej (typu stolarki drzwi i okien);
8)innych charakterystycznych elementów lokalnej tradycji budowlanej / architektonicznej wsi, takich jak: ozdobne szczyty z charakterystycznymi formami elementów dekoracyjnych, obramienia okienne i drzwiowe, gzymsy, pilastry, portale ozdobne, elementy wejściowe i ganki, werandy, lukarny, elementy konstrukcji ryglowej, okładziny z desek, cokoły i podmurówki z ich naturalnymi materiałami;
9)rodzaju materiałów budowlanych, wynikających z lokalnej tradycji budowlanej.
3.Ochrona obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, powinna polegać na ich utrzymaniu, odbudowie i / lub przywróceniu zdegradowanych elementów ich architektonicznego ukształtowania
i detalu.
4.Zakres wymaganych badań architektonicznych do przeprowadzenia prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku, określają przepisy odrębne.
5.Roboty budowlane oraz konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach, prowadzić zgodnie
z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami planu.
6.Przepisom uchwały podlegają wszystkie obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków po dniu wejścia uchwały w życie.

§13
1.Na rysunku planu oznaczono stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytków – grodzisko (XII–XIII wiek) – nr rej. 221/Arch/66 z dnia 25.06.1966 r.
2.Zasady ochrony i zasady postępowania w rejonie stanowiska archeologicznego w związku ze zmianą zagospodarowania, pracami ziemnymi oraz budową obiektów budowlanych, określają przepisy odrębne.

§14

1.Ochronie prawnej podlegają zabytki archeologiczne – stanowiska archeologiczne oraz obiekty
i znaleziska archeologiczne.
2.Udokumentowane stanowiska archeologiczne oznaczono na rysunku planu.
3.Dla części obszaru planu ustala się strefę ochrony archeologicznej związanej z możliwym występowaniem śladów osadnictwa wczesnego średniowiecza i osadnictwa pradziejowego.
4.Granicę strefy ochrony archeologicznej, oznaczono na rysunku planu.
5.Zasady ochrony zabytków archeologicznych i zasady postępowania w związku ze zmianą zagospodarowania terenów, pracami ziemnymi oraz budową obiektów budowlanych w rejonie istniejących stanowisk archeologicznych, jak i w strefie ochrony archeologicznej, określają przepisy odrębne.

§15
1.Ochronie podlegają odkryte na całym obszarze planu w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych.
2.Zasady ochrony zabytków archeologicznych oraz postępowania w przypadku odkrycia w toku prac budowlanych obiektów lub przedmiotów o cechach zabytkowych, jak i prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, określają przepisy odrębne.

Rozdział 5
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej.
 
§16
Obszar przestrzeni publicznej obejmuje tereny drogi publicznej KDG, KDL i KDD oraz tereny bezpośrednio do nich przyległe w ciągu istniejącej i projektowanej zabudowy wsi – usytuowane pomiędzy linią rozgraniczającą tych dróg a linią usytuowania elewacji budynków istniejących lub linii zabudowy budynków projektowanych.
 
§17
1.Na terenach obszaru przestrzeni publicznej dopuszcza się lokalizację:
1)nośników reklam i informacji – przeznaczonych do umieszczenia na elewacjach frontowych budynku;
2)przestrzenno-architektonicznych nośników reklam i informacji, w tym tablic, słupów ogłoszeniowych, jak i innych obiektów małej architektury służących reklamie i informacji – przeznaczonych
do usytuowania na terenie dróg lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie;
3)kiosków gazetowych (z prasą), wiat przystankowych innych obiektów i urządzeń obsługi komunikacji publicznej;
4)elementów technicznego wyposażenia przestrzeni publicznej do wysokości nie przekraczającej 2 m;
5)ogrodzeń i osłon miejsc na pojemniki tymczasowego gromadzenia odpadów stałych;
6)elementów zieleni urządzonej – niskiej i wysokiej;
7)oświetlenia ulicznego i sieci infrastruktury technicznej;
8)znaków drogowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§18
1.Na elewacjach budynków mogą być umieszczone wyłącznie szyldy, napisy z liternictwa przestrzennego i tablice informacyjne wyłącznie odnoszące się do przedmiotu działalności na danym budynku
lub nieruchomości, przy zachowaniu następujących warunków:
1)rozwiązania kolorystyczne wszystkich umieszczanych na elewacji elementów winny charakteryzować się barwami stonowanymi, harmonizującymi z wystrojem i kolorystyką elewacji;
2)tablice umieszczać na elewacji z poszanowaniem kompozycji i elementów architektonicznego
jej ukształtowania;
3)na elewacji może być umieszczana jedna tablica lub jeden zespół tablic,
4)zespół tablic winien tworzyć uporządkowany i zwarty układ kompozycyjny w pionie i poziomie,
5)zespół tablic, obsługujących więcej niż jeden podmiot / instytucję, usytuować w części parterowej, przy wejściu do budynku;
6)wyklucza się lokalizację tablic w oknach i na ścianach szczytowych poddasza;
7)szyldy umieszczać w sposób zapewniający harmonijne ukształtowanie elewacji budynku
oraz ochronę elementów architektonicznego jej ukształtowania,
8)maksymalna powierzchnia zespołu tablic informacyjnych / tablicy informacyjnej na jednej elewacji budynku mieszkalnego nie może przekroczyć 0,5m2, a na elewacji budynku usługowego – 1,2m2,
9)dopuszcza się lokalizację znaku firmowego lub marki / logo w kształcie i wielkości dostosowanej
do parametrów zabudowy.
2.Na elewacjach budynków zabytkowych dopuszcza się tablice o małych wymiarach, wynikających
z ukształtowania detalu architektonicznego oraz proporcji i zasad kompozycji elewacji. Tablice nie mogą zasłaniać elementów dekoracyjnych i detalu architektonicznego, o których mowa w §12.
 
§19
1.Ustala się następujące warunki kształtowania obiektów przestrzenno-architektonicznych nośników reklam i informacji, usytuowanych na terenie drogi lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie:
1)maksymalna wysokość tablic, słupów ogłoszeniowych i drogowskazów oraz innych obiektów małej architektury służących reklamie i informacji: 2,5m;
2)maksymalna wysokość wiat przystankowych, kiosków gazetowych oraz innych obiektów i urządzeń obsługi komunikacji publicznej: 3,5m;
3)maksymalna powierzchnia tablicy reklamowej / informacyjnej: 1,2m2,
4)maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego elementu przestrzenno-architektonicznego nośnika reklamy i informacji: 2,5m2;
5)maksymalna powierzchnia zabudowy kiosków gazetowych (z prasą), wiat przystankowych
oraz innych obiektów i urządzeń obsługi komunikacji publicznej: 20,5m2;
6)odległość pomiędzy tablicami reklamowymi i słupami reklamowymi, przeznaczonymi
do usytuowania na terenie, nie może być mniejsza niż 250m.
 
§20
1.Wzdłuż linii rozgraniczających terenów oznaczonych symbolem MU, MNU i MWU, RM i U dopuszcza się lokalizację ogrodzenia przy zachowaniu następujących warunków:
1)odcinki wyodrębniających się ciągów ogrodzeń wzdłuż dróg winny się charakteryzować zbliżoną wysokością oraz zbliżonymi lub wspólnymi cechami rozwiązań plastycznych / architektonicznych
i materiałowych;
2)wykluczyć lokalizacje ogrodzeń betonowych, w tym prefabrykowanych;
3)ogrodzenia ukształtować z przęseł ażurowych, o łącznej powierzchni prześwitów nie mniejszych niż 50% powierzchni przęsła z materiałów drewnianych lub metalowych;
4)dopuszcza się ogrodzenie pełne /murowane w przypadku rozbudowy lub rekonstrukcji historycznego ogrodzenia przy obiekcie zabytkowym.
 
Rozdział 6
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady, usytuowania i kształtowania zabudowy.
 
§21
1.Nieprzekraczalną linię zabudowy określa rysunek planu.
2.Wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuować równolegle lub prostopadle
do dominującego jej układu.
3.Dopuszcza się odchylenie elewacji budynku maksymalnie o 200 od oznaczonej na rysunku planu linii zabudowy w przypadku kontynuacji linii zabudowy budynku istniejącego, sąsiadującego bezpośrednio
z lokalizacją projektowanego budynku, bądź usytuowania budynku w nawiązaniu do istniejącej drogi układu ruralistycznego wsi.
4.Nowe zespoły zabudowy i obiekty, należy kształtować z uwzględnieniem rozplanowania i usytuowania istniejącej sąsiedniej zabudowy;
5.Dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległości 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy.
6.Budynki sytuowane w wyodrębniających się przestrzennie ciągach zabudowy i w nowych zespołach budowlanych powinny charakteryzować się zbliżonymi do siebie parametrami i cechami kształtowania architektury, w zakresie gabarytów i wielkości obiektu oraz formy i pokrycia dachu.
7.Wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy nie obejmuje stacji transformatorowych oraz innych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
8.Dopuszcza się lokalizację budynków o funkcjach pomocniczych, zgodnie z warunkami określonymi
w §24.
9.Granice terenów zamkniętych oznaczono na rysunku planu.
 
§22
1.Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy wsi i jej rozplanowania w obszarze zabytkowego układu ruralistycznego, ujętego w gminnej ewidencji zabytków:
1)zachować historyczny układ przestrzenny oraz elementy tworzące ten układ – budynki i zespoły budowlane, układ dróg, cieki naturalne i rowy oraz zieleń – towarzyszącą zabudowie i naturalnym elementom zagospodarowania terenu;
2)zacholać i przebudować układ dróg, dostosowując ich przebieg do zabytkowego charakteru rozplanowania;
3)tereny zieleni należy formować jako założenia o swobodnych układach kompozycyjnych, nawiązujących do naturalnych form ukształtowania zieleni i granic działek;
4)poszczególne zagrody / zespoły budowlane oddzielić żywopłotami i innymi formami zieleni
oraz ogrodzeniami,
5)nowe budynki lokalizować w miejscu nieistniejącej / zdegradowanej zabudowy historycznej
lub
w miejscu, w którym w sposób logiczny (w nawiązaniu do zasad kompozycji układu) będzie uzupełniać historyczny układ zabudowy;
6)dopuszcza się grupowanie budynków w zespoły budowlane, ukształtowane w nawiązaniu
do układów zabudowy, charakterystycznych dla lokalnej tradycji budowlanej (półotwartych
lub zamkniętych).

§23
1.Ustala się następujące warunki prowadzania robót budowlanych przy zabytkach, w tym remontów, przebudowy, odbudowy i rozbudowy:
1)zachować bryłę budynku oraz geometrię dachu i jego wysokość;
2)zachować / odtworzyć historyczne pokrycie dachu (dachówkę ceramiczną i jej kolor lub łupek)
oraz zabytkowe elementy architektonicznego ukształtowania budynku i detalu,
3)odtworzyć i przywrócić nieistniejące zabytkowe i zdegradowane elementy architektonicznego ukształtowania budynku, w tym elementy historycznego ukształtowania budynków, podlegające ochronie,
4)zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie okien,
5)wprowadzić / przywrócić historyczne podziały stolarki okiennej z pełnoplastycznymi elementami konstrukcji ramiaków (wyklucza się podział międzyszybowy);
6)rozbudowa może obejmować maksymalnie 20% pow. zabudowy budynku;
7)rozwiązanie architektoniczne rozbudowy / przebudowy ukształtować w nawiązaniu
do charakterystycznych cech budynku, określonych poprzez elementy architektonicznego jego ukształtowania, które podlegają ochronie, z zachowaniem wzajemnych między nimi relacji, proporcji i zasad kompozycyjnych (rozmieszczenia na elewacji),
8)wymiary i podział okien i drzwi oraz ich rozmieszczenie dostosować do kompozycji elewacji,
9)wykluczyć elementy architektonicznego ukształtowania budynku obce lokalnej tradycji budowlanej,
10)w ukształtowaniu elewacji wykluczyć niezgodne z historycznym ukształtowaniem budynku materiały wykończeniowe, w tym okładziny z tworzyw sztucznych.
2.Ustala się następujące warunki i zasady kształtowania nowej zabudowy oraz odbudowy, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków niezabytkowych, w tym budynków ukształtowanych dysharmonijnie:
1)bryłę i detal architektoniczny ukształtować w nawiązaniu do charakterystycznych cech budynków zabytkowych lub budynków ukształtowanych w lokalnej tradycji budowlanej,
2)wykluczyć elementy architektonicznego ukształtowania budynku obce lokalnej tradycji budowlanej;
3)rzut budynku ukształtować jako prostokątny lub jako układ prostokątnych w rzucie jego części;
4)w rozwiązaniach architektonicznych stosować: wysoki stromy dwuspadowy dach, o symetrycznych układach połaci i kalenicy, ze szczytami oraz z wysuniętymi okapami – pokryty dachówką; dopuszcza się naczółki,
5)w rozwiązaniach architektonicznych dopuszcza się stosowanie: elementów wzbogacających bryłę dachu, takich jak lukarny i dodatkowe dachy ze szczytami – zwieńczające wysunięte w rzucie elementy budynku (ryzality, ganki, przedsionki, strefy wejściowe), przeszklonych elewacji, elementów konstrukcji szachulcowej i deskowanych elewacji, jak i elementów z kamienia lub z cegły klinkierowej;
6)dopuszcza się umieszczanie w połaci dachu instalacji wytwarzających energię z odnawialnego źródła energii, wykorzystującego energię promieniowania słonecznego;
7)przy przebudowie i rozbudowie budynku dopuszcza się zachowanie istniejących dachów, kątów nachylenia połaci dachów oraz ich pokrycia;
8)dopuszcza się podniesienie wysokości elewacji, okapu i kalenicy budynków, pod warunkiem zachowania parametrów maksymalnej wysokości określonej w rozdziale 12.
3.Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki budynków:
1)wyodrębnić kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania budynku; w budynkach zabytkowych uwzględnić wszystkie elementy architektonicznego ich ukształtowania;
2)zachować naturalne materiały wykończeniowe, w tym cegłę klinkierową lub kamień;
3)dla głównej płaszczyzny elewacji – części wykończonej tynkiem stosować kolory jasne i stonowane (oparte na barwach rozbielonych), z jednoczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych
i jaskrawych;
4)zmiany kolorystyki realizować na całości ścian elewacji budynku;
5)stosować dachówki koloru czerwonego / ceglanego, brązowego, czarnego lub szarego (grafitowego).
6)dopuszcza się monochromatyczną kolorystykę ścian elewacji.

§24
1.Na terenach wyznaczonych w planie, oznaczonych symbolem MU, MNU, MWU, RM, dopuszcza
się lokalizację budynków o funkcjach pomocniczych, ukształtowanych odmiennie od warunków określonych w §23 i w rozdziale 12.
2.Ustala się następujące warunki lokalizacji i kształtowania budynków o funkcjach pomocniczych,
o których mowa w ust. 1:
1)maksymalna wysokość okapu lub elewacji: 5,5m;
2)stosować dach stromy, dwuspadowy symetryczny lub pulpitowy, o nachyleniu połaci w granicach 120 – 450;
3)dopuszcza się dach płaski;
4)dopuszcza się inne pokrycie niż dachówka, pod warunkiem zastosowania matowego materiału zadaszenia w ciemnych kolorach (czerwonym, brązowym, czarnym lub szarym).
5)wyklucza się lokalizację garaży blaszanych;
3.Powierzchnia zabudowy budynków o funkcjach pomocniczych, ukształtowanych na warunkach określonych w ust. 3, nie może przekroczyć 40% powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej.
 
§25
1.Maksymalna wysokość elewacji lub okapu obiektów małej architektury, zlokalizowanych poza obszarem przestrzeni publicznej, nie może przekroczyć: 4,5m.
2.Obiekty małej architektury realizować w konstrukcji drewnianej.
3.Pod potrzeby związane z organizacją i obsługą festynów i spotkań rekreacyjno-wypoczynkowych, dopuszcza się lokalizację, w sposób zorganizowany, przenośnych i tymczasowych obiektów małej architektury o formach namiotowych.

§26
Tereny położone w granicach określanego na rysunku planu układu ruralistycznego wsi Bratków, ujętego
w gminnej ewidencji zabytków, stanowią obszar rehabilitacji, w tym rewitalizacji istniejącej zabudowy.
 
Rozdział 7
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§27
1.Na terenach zieleni urządzonej i terenach rolniczych, oznaczonych symbolem 1ZP – 6ZP oraz 2.1R – 2.23R, ustala się ustala się zakaz lokalizacji zabudowy.
2.Zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1, w tym dopuszczenia i ograniczenia
w ich zagospodarowaniu, określone zostały w §47 i §49.
3.Zasady zagospodarowania terenów w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, określone zostały w §39.
4.Zasady zagospodarowania terenów w obrębie strefy ochronnej elektrowni wiatrowych, określone zostały w §6.
5.Teren oznaczony symbolem 1U jest obszarem rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
 
 
Rozdział 8
Sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.
 
§28
1.Na terenach oznaczonych symbolem ZP, dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie związane
z obsługą festynów i spotkań rekreacyjno-wypoczynkowych.
2.Pod potrzeby związane z organizację i obsługą festynów i spotkań rekreacyjno-wypoczynkowych dopuszcza się obiekty małej architektury, o których mowa w §25.
3.Tymczasowe zagospodarowanie lokalizować na okres trwania festynów i spotkań rekreacyjno-wypoczynkowych.
4.Na terenach objętych ustaleniami planu, nie wymienionych w ust 1, nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.
5.Na terenach, na których plan zmienia przeznaczenie, ustala się zakaz rozbudowy i nadbudowy budynków związanych z dotychczasowym ich zagospodarowaniem.

Rozdział 9
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§29
1.Zachować przepisy odrębne oraz przepisy niniejszej uchwały.
2.Granice scalania i podziału dostosować do ustalonych na rysunku planu linii rozgraniczających.
3.Ustala się następujące parametry działek na terenie oznaczonym symbolem MU:
1)minimalna pow. dz.: 800m2,
2)minimalna szer. frontu dz.: 20m;
3)kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 600 – 900.
4.Ustala się następujące parametry działek na terenie oznaczonym symbolem MNU:
1)minimalna pow. dz.: 700m2,
2)minimalna szer. frontu dz.: 20m;
3)kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 600 – 900.
5.Ustala się następujące parametry działek na terenie oznaczonym symbolem MWU:
1)minimalna pow. dz.: 500m2,
2)minimalna szer. frontu dz.: 20m;
3)kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 450 – 900.
6.Ustala się następujące parametry działek na terenie oznaczonym symbolem RM oraz 1.R – 1.2R:
1)minimalna pow. dz.: 1000m2,
2)minimalna szer. frontu dz.: 25;
3)kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 450 – 900.
7.Ustala się następujące parametry działek na terenie oznaczonym symbolem U:
1)minimalna pow. dz.: 1500m2,
2)minimalna szer. frontu dz.: 35m.
3)kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 600 – 900.
8.Ustala się następujące parametry działek na terenach pozostałych, nie wymienionych w ust. 3 – 7:
1)minimalna pow. dz.: 100m2,
2)minimalna szer. frontu dz.: 6m;
3)kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 450 – 900.

Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§30
1.Układ dróg i powiązania układu komunikacyjnego oraz klasyfikacje dróg określa rysunek planu
i uchwała.
2.Szerokość dróg w liniach rozgraniczających określono w rozdz. 12.
3.W pasie drogowym lokalizować wymagane przepisami elementy przekroju drogowego, sieci infrastruktury technicznej oraz obiekty i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu.
4.W pasie drogowym dopuszcza się lokalizację:
1)nowych urządzeń, przewodów i sieci infrastruktury technicznej, na warunkach określonych
w przepisach odrębnych oraz normach branżowych.
2)urządzeń związanych z obsługą i ochroną drogi oraz ochroną środowiska,
3)elementów wyposażenia przestrzeni publicznej.
5.Zasady lokalizacji obiektów, o których mowa w ust. 3 i 4, określają przepisy odrębne.
6.W terenie zabudowanym wsi dopuszcza się ukształtowanie dróg o przekroju ulicznym.
7.Elementy komunikacji służące pieszym należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.
8.Przy przebudowie dróg w maksymalnym stopniu zachować istniejącą zieleń wysoką, zlokalizowaną
w obrębie linii rozgraniczających.
§31
1.Linie rozgraniczające drogi, oznaczonej symbolem 1KDG (droga wojewódzka nr 352), stanowią granice inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
2.Powiązania układu komunikacyjnego, obsługującego tereny do zabudowy, z drogą 1KDG, określa rysunek planu.
3.Minimalne odległości usytuowania zabudowy od dróg, w tym od drogi 1KDG, na terenach oznaczonych symbolem MU, MNU, MWU, RM, U oraz 1.1R i 1.2R, określa nieprzekraczalna linia zabudowy, wyznaczona na rysunku planu.
4.Minimalną odległości usytuowania zabudowy od drogi 1KDG, na terenach oznaczonych symbolem 1.1R i 1.2R, nie może być mniejsza, niż określona w §48.
 
§32
1.W granicach działek budowlanych, należy zapewnić odpowiednią do potrzeb liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych / gospodarczych.
2.Minimalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych należy ustalić w oparciu
o następujące minimalne wskaźniki:
1)na potrzeby zabudowy mieszkaniowej – 1 miejsce postojowe/1 mieszkanie,
2)na potrzeby obiektów produkcyjnych – 1 miejsce postojowe/100m2 p.u.,
3)na potrzeby usług, w następującym zakresie:
a)biura – 1 miejsce postojowe/100m2 p.u.,
b)obiekty handlowe – 1 miejsce postojowe/60m2 p.u.,
c)usługi turystyczne / gastronomiczne – 1 miejsce postojowe/30m2 p.u.,
d)usługi pozostałe – 1 miejsce postojowe/80m2 p.u.
3.Miejsca postojowe realizować w formie stanowisk parkingowych usytuowanych na terenie działki lub
w garażu.

§33
1.Następujące tereny i elementy zagospodarowania mogą służyć wytyczeniu ścieżek rowerowych
i pieszo-rowerowych:
1)tereny dróg – oznaczone symbolem KDL, KDD, KDW oraz inne drogi wewnętrzne, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
2)tereny lasów – oznaczone symbolem ZL, z wykorzystaniem wewnętrznych dróg leśnych,
na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
2.Schemat przebiegu ścieżek rowerowych oznaczono na rysunku planu.

§34
1.Ustala się zaopatrzenie w wodę poprzez zbiorowy system zaopatrzenia w wodę / gminną sieć wodociągową, funkcjonującą w oparciu o Stację Uzdatniania Wody (SUW) Posada; dopuszcza
się możliwość realizacji indywidualnego zaopatrzenia w wodę.
2.Ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez zbiorowy system odprowadzenia ścieków – docelowo funkcjonujący w oparciu o następujące alternatywne rozwiązania:
1)system scentralizowany – funkcjonujący w oparciu o oczyszczalnią ścieków w Bogatyni;
2)system zdecentralizowany – funkcjonujący w oparciu o oczyszczalnię ścieków w Krzewinie.
3.Do czasu realizacji docelowego zbiorowego systemu odprowadzenia ścieków dopuszcza
się gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych lub ich oczyszczanie w oczyszczalniach przydomowych, na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
4.Ustala się następujące zasady odprowadzenia wód opadowych:
1)na terenach wyznaczonych pod zainwestowanie należy uwzględniać wykorzystanie istniejącego układu rowów i urządzeń odprowadzających wody opadowe,
2)dopuszcza się indywidualne odprowadzanie wód deszczowych na teren działki lub do istniejących cieków wodnych – zgodnie z warunkami ustalonymi w przepisach odrębnych;
3)należy zabezpieczyć odpowiednio środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń;
4)na terenach dróg i parkingów o trwałej nawierzchni oraz przeznaczonych pod zabudowę,
w szczególności pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, wody deszczowe odprowadzić poprzez urządzenia umożliwiające podczyszczanie wód, stosownie do wymagań przepisów odrębnych.

§35
1.Zakazuje się unieszkodliwiania i składowania odpadów na obszarze planu.
2.Ustala się następujące zasady gromadzenia i usuwania odpadów
1)dopuszcza się wyłącznie magazynowanie odpadów, stosownie do przepisów ustawy o odpadach,
2)zasady lokalizacji miejsc czasowego magazynowania i zbierania odpadów, w tym odpadów komunalnych, określają przepisy odrębne;
3)w miejscach magazynowania odpadów komunalnych należy uwzględniać możliwość selektywnego ich zbierania;
4)odpady wytwarzane w działalności usługowej i produkcyjnej należy zagospodarowywać w sposób nie stwarzający zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych.

§36
1.Plan ustala dostawę energii elektrycznej z sieci i urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne, z uwzględnieniem następujących urządzeń:
1)linii elektroenergetycznych sn 20kV,
2)stacji transformatorowych,
3)linii elektroenergetycznych nn (kablowych) z przyłączeniami.
2.Dopuszcza się zasilanie zabudowy w energię elektryczną z indywidualnych urządzeń wytwarzających energię z odnawialnego źródła energii, wykorzystującego energię promieniowania słonecznego.

§37
Plan ustala ogrzewanie obiektów w oparciu o źródła indywidualne lub grupowe, spełniające wymogi sanitarne i ochrony środowiska określone w przepisach odrębnych.

§38
1.Ustala się obsługę telefoniczną ze stacjonarnej i ruchomej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.
2.Urządzenia i sieci telekomunikacyjne należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
3.Obiekty i urządzenia telekomunikacyjne, o których mowa w ust. 1, należy projektować w sposób uwzględniający historyczne walory obiektów zabytkowych.

§39
1.Istniejące elektroenergetyczne blokowe linie przesyłowe (jednotorowe i dwutorowe) o napięciu 220kV
i 400kV, łączące Elektrownię Turów ze stacją systemową 400/220/110kV Mikułowa oraz ich pasy technologiczne, oznaczono na rysunku planu.
2.Na rysunku planu oznaczono pasy technologiczne o następujących szerokościach:
1)dla linii 220kV: 70m, tj. po 35m od osi linii w obu kierunkach;
2)dla linii 400kV: 90m, tj. po 45m od osi linii w obu kierunkach.
3.Ustala się następujące ograniczenia oraz warunki zagospodarowania i użytkowania terenów w pasach technologicznych linii, o których mowa w ust.2:
1)obowiązuje zakaz lokalizacji:
a)budynków mieszkalnych i innych obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
b)obiektów budowlanych zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, w tym wywołujących strefy zagrożenia wybuchem,
c)konstrukcji wysokich, zagrażających bezpieczeństwu sieci,
d)hałd, nasypów oraz zieleni o wysokości powyżej 3m;
2)dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury i dróg, pod warunkiem uwzględnienia bezpieczeństwa, dostępności, trwałości i zasad prawidłowej eksploatacji linii elektroenergetycznej;
3)warunki odstępstwa od zakazów określonych w pkt 1, określają normy branżowe operatora sieci
i przepisy odrębne.
4.Dopuszcza się możliwość eksploatacji i modernizacji istniejących elektroenergetycznych linii przesyłowych wysokiego napięcia oraz możliwości ich odbudowy, przebudowy i rozbudowy, w tym zmianę rozmieszczenia słupów oraz lokalizację podziemnych, naziemnych i nadziemnych obiektów
i urządzeń niezbędnych do jej użytkowania.
 
§40
1.Ustala się budowę nowych oraz rozbudowę i przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej pod potrzeby istniejącej i nowej zabudowy.
2.Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej – dystrybucyjnych i przesyłowych, w granicach terenów objętych planem.
3.Przewody sieci infrastruktury technicznej lokalizować wzdłuż pasa drogowego lub w inny sposób, jeżeli wymagają tego względy techniczno – użytkowe.
4.Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających istniejących
i projektowanych dróg na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
5.Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń związanych z obsługą obiektów wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, w tym sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz sterowania.
6.Schemat przebiegu sieci wodociągowej (magistralnej i rozdzielczej / gminnej) oraz projektowanej kanalizacji sanitarnej (tłocznej, grawitacyjnej i przepompowni), oznaczono na rysunku planu.
7.Stacje transformatorowe należy lokalizować jako wolnostojące obiekty budowlane lub jako urządzenia wbudowane w budynki usługowe i produkcyjne.
8.Warunki i zasady rozbudowy sieci elektroenergetycznej oraz przyłączenia i obsługi zabudowy, określają przepisy odrębne.
9.Wzdłuż istniejących linii 20kV zachować wolny od zabudowy i dostępny dla prowadzenia prawidłowej eksploatacji linii pas terenu. Odległości zabudowy od istniejącej linii, niezbędne do zachowania bezpieczeństwa i zasad prawidłowej jej eksploatacji, określają przepisy odrębne.
10.Dopuszcza się przebudowę linii elektroenergetycznych 20kV.
11.Ustala się możliwość lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, wolnostojących stacji transformatorowych, na granicy działki lub w odległości 1,5m od granicy działki.
12.Odległości obiektów infrastruktury od pasa drogowego, określają przepisy odrębne.
 
Rozdział 11
Określenie stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4.
 
§41
Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.
 
Rozdział 12
Ustalenia szczegółowe.

§42
1.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MU – 15MU, ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usługowo-gospodarczej (tereny istniejącego wielofunkcyjnego zainwestowania wiejskiego);
2)przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny zabudowy zagrodowej, tereny obiektów produkcyjnych
i działalności gospodarczej, tereny infrastruktury technicznej;
3)przeznaczenie uzupełniające obejmujące tereny zabudowy zagrodowej może zajmować nie więcej niż 35% powierzchni terenu. Przeznaczenie uzupełniające obejmujące tereny obiektów produkcyjnych i aktywności gospodarczej może zajmować nie więcej niż 20% powierzchni terenu.
2.Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu oraz parametry i zasady kształtowania zabudowy:
1)usytuowanie linii zabudowy – nieprzekraczalnej: określa rysunek planu;
2)charakter zabudowy: wolnostojąca / zwarta;
3)intensywność zabudowy działki: 0,15 – 0,90;
4)maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,35;
5)minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 0,25;
6)maksymalna wysokość kalenicy: 12m; budynków zabytkowych – istniejąca do zachowania;
7)maksymalna wysokość okapu: 6m; budynków zabytkowych – istniejąca do zachowania;
8)maksymalna szerokość elewacji: 25m; budynków zabytkowych – istniejąca do zachowania;
9)dach: stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowy;
10)kąt nachylenia połaci dachu: 35o – 50o; budynków zabytkowych – istniejący do zachowania;
11)minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z §32;
12)minimalna powierzchnia wydzielonych działek: 800m2;
13)maksymalna wysokość urządzeń i budowli rolniczych (silosów, zbiorników): 9,0m.

§43
1.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNU – 8MNU, ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
2)przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury technicznej.
2.Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu oraz parametry i zasady kształtowania zabudowy:
1)usytuowanie linii zabudowy – nieprzekraczalnej – określa rysunek planu;
2)charakter zabudowy: wolnostojąca / zwarta;
3)intensywność zabudowy działki: 0,12 – 0,75;
4)maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,35;
5)minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 0,30;
6)maksymalna wysokość kalenicy: 12m;
7)maksymalna wysokość okapu: 7,5m;
8)maksymalna szerokość elewacji: 20m;
9)dach: stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowy;
10)kąt nachylenia połaci dachu: 35o – 45o;
11)minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z §32;
12)minimalna powierzchnia wydzielonych działek: 700m2.

§44
1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MWU, ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
2)przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury technicznej.
2.Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu oraz parametry i zasady kształtowania zabudowy:
1)usytuowanie linii zabudowy – nieprzekraczalnej – określa rysunek planu;
2)charakter zabudowy: wolnostojąca;
3)intensywność zabudowy działki: 0,20 – 0,95;
4)maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,30;
5)minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 0,40;
6)maksymalna wysokość kalenicy: 16m; budynku zabytkowego – istniejąca do zachowania
7)dach: stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy; budynku zabytkowego – istniejący
do zachowania;
8)kąt nachylenia połaci dachu: 30o – 55o;
9)minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z §32;
10)minimalna powierzchnia wydzielonych działek: 500m2.

§45
1.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM – 5RM, ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy zagrodowej;
2)przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury technicznej.
2.Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu oraz parametry i zasady kształtowania zabudowy:
1)usytuowanie linii zabudowy – nieprzekraczalnej – określa rysunek planu;
2)charakter zabudowy: wolnostojąca / zwarta;
3)intensywność zabudowy działki: 0,15 – 0,75;
4)maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,35;
5)minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 0,25;
6)maksymalna wysokość kalenicy: 12m; budynków zabytkowych – istniejąca do zachowania;
7)maksymalna wysokość okapu: 6m; budynków zabytkowych – istniejąca do zachowania;
8)maksymalna szerokość elewacji: 20m; budynków zabytkowych – istniejąca do zachowania;
9)dach: stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowy; budynków zabytkowych – istniejący do zachowania;
10)kąt nachylenia połaci dachu: 35o – 50o;
11)minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z §32;
12)minimalna powierzchnia wydzielonych działek: 1000m2.
 
§46
1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 1U, ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy usługowej – obejmujące usługi celu publicznego w zakresie określonym w §3 pkt 5 lit. p;
2)przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury technicznej;
2.Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu oraz parametry i zasady kształtowania zabudowy:
1)usytuowanie linii zabudowy – nieprzekraczalnej: określa rysunek planu;
2)charakter zabudowy: zwarta / wolnostojąca;
3)intensywność zabudowy działki: 0,10 – 0,40;
4)maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,20;
5)minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 0,45;
6)maksymalna wysokość okapu / elewacji lub attyki: 6,5m;
7)maksymalna wysokość kalenicy: 13,5m;
8)maksymalna szerokość elewacji: 30m;
9)dach: stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy, dwuspadowy lub wielospadowy;
10)kąt nachylenia połaci dachu: 300 – 450;
11)minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z §32.
12)minimalna powierzchnia wydzielonych działek: 1500m2.

§47
1.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP – 6ZP, ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zieleni urządzonej;
2)przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny rolnicze, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, tereny infrastruktury technicznej.
2.Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej oraz małej architektury.

§48
1.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.1R i 1.2R ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe terenu: tereny rolnicze,
2)przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny lasów, tereny wód powierzchniowych śródlądowych (stawy), tereny infrastruktury technicznej.
2.Dopuszcza się lokalizację zabudowy i urządzeń związanych z produkcją rolną, bez pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
3.Ustala się następujące wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu oraz parametry i zasady kształtowania zabudowy:
1)maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,15;
2)intensywność zabudowy działki: 0,10 – 0,75;
3)maksymalna wysokość okapu lub elewacji: 5,5m;
4)stosować dach dwuspadowy symetryczny lub pulpitowy, o nachyleniu połaci w granicach 120 – 450;
5)dopuszcza się inne pokrycie niż dachówka pod warunkiem zastosowania matowego materiału zadaszenia, koloru czerwonego (w ciemnym odcieniu) lub grafitowego;
6)obiekty budowlane, z wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej, lokalizować w odległości co najmniej 20m od drogi 1KDG.

§49
1.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2.1R – 2.23R ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe terenu: tereny rolnicze,
2)przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny lasów, tereny wód powierzchniowych śródlądowych (stawy), tereny infrastruktury technicznej.
2.Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się lokalizacji zabudowy i urządzeń związanych
z produkcją rolną, w tym zabudowy zagrodowej.

§50
1.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL – 8ZL ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe terenu: tereny lasów;
2)przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny rolnicze, tereny wód powierzchniowych śródlądowych (stawy, zbiorniki).

§51
1.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1WS – 8WS ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe: tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
2)przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej.
2.Zasady lokalizacji budowli wodnych określają przepisy odrębne.

§52
1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KK ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe: tereny kolejowe;
2)przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej.
2.Zasady lokalizacji obiektów budowlanych określają przepisy odrębne.

§53
1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1E, ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe terenu: tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka;
2)przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny zieleni urządzonej.

§54
1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDG, wprowadza się następujące ustalenia:
1)przeznaczenie: teren drogi publicznej – droga wojewódzka nr 352;
2)klasa drogi: droga główna G1/2;
3)szerokość drogi w liniach rozgraniczających: w granicach istniejącego pasa drogowego (szerokość od 30m do 66m), zgodnie z określonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi drogi.

§55
1.Dla terenu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDL, wprowadza się następujące ustalenia:
1)przeznaczenie terenu: tereny drogi publicznej;
2)klasa drogi: droga lokalna L1/2;
3)szerokość drogi w liniach rozgraniczających: w granicach istniejącego pasa drogowego (szerokość od 8m do 28m).

§56
1.Dla terenów dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 3KDD i 4KDD, wprowadza
się następujące ustalenia:
1)przeznaczenie terenu: tereny drogi publicznej;
2)klasa drogi: droga dojazdowa D1/2 lub D1/1;
3)szerokość drogi w liniach rozgraniczających: w granicach istniejącego pasa drogowego (szerokość od 6m do 16m).

§57
1.Dla terenów dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW – 15KDW, wprowadza
się następujące ustalenia:
1)przeznaczenie terenu: tereny drogi wewnętrznej;
2)szerokość drogi w liniach rozgraniczających: w granicach istniejącego pasa drogowego (szerokość od 5m do 15m);
3)szerokość jezdni należy przyjąć jak dla drogi klasy D 1/2 (dwupasowej) lub D1/1 (jednopasowej).
  
Rozdział 13
Przepisy końcowe.

§58
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§59
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Patryk Stefaniak