Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Nazwa sprawy:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI ( NIE DOTYCZY WŁAŚCICIELI  LOKALI MIESZKALNYCH I BUDYNKÓW KTÓRZY MAJĄ GRUNTY NA WŁASNOŚĆ)

na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz.U.2018.1716 i 2540)

1 STYCZNIA 2019 ROKU Z MOCY PRAWA NASTĄPIŁO ZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI. 

1. Nie jest wymagany wniosek.

2. Nie jest wymagana zgoda pozostałych współużytkowników wieczystych (właścicieli lokali).

3. Zaświadczenie zostanie wydane i doręczone z urzędu.

 JAKIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ PODLEGAĆ PRZEKSZTAŁCENIU?

1. Przekształceniu będą podlegać jedynie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe tj. budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę lokali w budynku wielorodzinnym stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami gospodarczymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych

2. Nieruchomości muszą spełniać dodatkowe wymagania nałożone przez ustawę, takie jak:

a)  na nieruchomości nie ma innych budynków i budowli wyłączających przekształcenie (np. stacja trafo, budynek użytkowy lub handlowy),

b) w przypadku gdy właścicielem lokalu innego niż mieszkalny lub garażowy jest cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej, przekształcenie całej nieruchomości nastąpi dopiero po przedstawieniu przez cudzoziemca zezwolenia na nabycie własności, wydanego przez właściwego ministra.

ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU OTRZYMA KAŻDY UŻYTKOWNIK WIECZYSTY Z URZĘDU.

1. Zaświadczenie wydane będzie w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia i przesyłane na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy na które przed dniem przekształcenia dostarczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego.

2. Zaświadczenie będzie ponadto przesłane do Sądu, który na tej podstawie ujawni w księdze wieczystej prawo własności gruntu oraz do Wydziału Geodezji celem ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków.

CHCĘ OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE WCZEŚNIEJ CO MAM ZROBIĆ?

1. Zaświadczenie może być wydane na wniosek właściciela w określonych poniżej terminach jeżeli spełnione są wszystkie przesłanki przekształcenia nieruchomości wymienione w pkt 2 powyżej tj.:

- w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku

- w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez właściciela lokalu uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu lub  na rachunek bankowy 05 1020 2137 0000 9302 0118 1908  prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. Oddział w Bogatyni  lub w kasach Urzędu, z opisem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przekształceniu”. 

JAKA BĘDZIE WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE?

1. Opłaty za przekształcenie będą wnoszone przez okres 20 lat od dnia przekształcenia.

2. Opłata roczna za przekształcenie stanowi kwotę dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu. Jeżeli opłata roczna podlegała aktualizacji, to opłata za przekształcenie będzie równa opłacie, która jest należna w 3 roku od aktualizacji. 

NIE DOSTAŁEM ZAŚWIADCZENIA,CZY MAM WPŁACAĆ OPŁATĘ W ROKU 2019

1. Ustawodawca przesunął termin płatności opłaty za rok 2019 do 29 lutego 2020 r., co oznacza, że dał właścicielowi prawo wyboru kiedy dokona wpłaty. W przypadku braku wpłaty w 2019 roku, należy liczyć się z koniecznością zapłaty w 2020 r. dwóch opłat rocznych tj. za rok 2019 jak i 2020.

2. Wpłaty opłaty rocznej lub opłaty jednorazowej za przekształcenie można dokonać na dotychczasowe konto prowadzone dla użytkownika wieczystego. W przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty te zostaną odpowiednio przeksięgowane na należność za przekształcenie.

CHCĘ WNIEŚĆ OPŁATĘ JEDNORAZOWO CO MAM ZROBIĆ

1.  Złożyć wniosek zgłoszenia zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej, w tutejszym Urzędzie Miasta i Gminy  w terminie do 31 marca 2019 roku

2.    W ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia Urząd ustali wysokość jednorazowej opłaty, którą należy zapłacić przed wydaniem zaświadczenia.

3.    Wysokość opłaty jednorazowej za przekształcenie można ustalić również we własnym zakresie, jeżeli opłata dotyczy udziału związanego z lokalem mieszkalnym lub gruntem pod budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

4.    Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego pomnożona przez  20 lat.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. W sprawach ustalenia opłat przekształceniowych stosuje się przepisy pomocy publicznej. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania zaświadczenia o przekształceniu.

2. W przypadku gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis (równowartość 200 000,00 euro w ciągu 3 lat), stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji.

3. Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres:

a) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego   wynosiła 1% albo

b) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 2% albo

c) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 3% albo

d) w którym suma opłatnie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej jest wyższa niż 3 %,

-aby nie stosować przepisów o pomocy publicznej.

4. W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia, o którym mowa wyżej przepisy o pomocy publicznej nie mają zastosowania.


Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu
ul. Daszyńskiego 1
parter, pokój 5
 
Miejsce odbioru dokumentów:
osobiście w Wydziale Nieruchomości, Zagospodarowania Przestrzennego i Spraw Mieszkaniowych   pok.2A ul.1 Maja 29 59-920 Bogatynia        

Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Sławomir Łyp- główny specjalista ds. gospodarki gruntami
tel. 75 77 25 341   

e-mail:slawomir.lyp@bogatynia.pl
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 – 17.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

 

Załączniki

wniosek o przekształcenie prawa użytkowania - zgłoszenie zamiaru jednorazowej wpłaty 4A rodo (pozycja nr 25- przekształcenie_ (93.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności 4( pozycja nr 25-przekształcenie) (99.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zaswiadczenia przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności gruntu 4B -rodo( pozycja nr 25-przekształcenie) (96.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie przedsięborcy (438.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimisss (223kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz inf. pomoc de minimis rozporzadzenie KE nr 1407 2013 (79.1kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Lucyna Pędrak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Pęcherzewska
Data wprowadzenia:2013-03-22 10:54:33
Opublikował:Lucyna Pedrak
Data publikacji:2013-03-22 11:03:00
Ostatnia zmiana:2019-03-13 10:25:26
Ilość wyświetleń:3146
Gmina Bogatynia
Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij