Opis procedury załatwienia sprawy:

Budynek / lokal mieszkalny będący przedmiotem najmu, stanowiący własność gminy może zostać wykupiony wyłącznie przez najemcę, lub współnajemców (bez zadłużeń). Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców odbywa się w trybie bezprzetargowym. Czas przygotowania nieruchomości do zbycia od momentu podjęcia pierwszych czynności do podpisania umowy notarialnej - uzależniony jest od uzyskania niezbędnych opinii oraz opracowania dokumentacji związanej z wykupem lokalu/budynku mieszkalnego, tj:
-  zlecenie wykonania operatu szacunkowego wyceny przedmiotu wykupu,
-  wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu o wydanie wypisu lub wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego działki,
-  sporządzenie wykazu nieruchomości i publikowanie go przez okres 6 tygodni na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej urzędu oraz umieszczenie w prasie lokalnej informacji o wywieszonym wykazie.
 
Sprzedaż budynku/lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste może nastąpić przy wpłacie jednorazowej z zastosowaniem bonifikaty w wysokości:
- 99 % o zabudowie łużyckiej,
- 95 % od pozostałych lokali i budynków mieszkalnych,
- 95 % dla budynków i lokali mieszkalnych wraz z oddaniem nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste od I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
 
Przy sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej związanej z budynkiem lub lokalem mieszkalnym bonifikata wynosi:
- 99 % dla gruntu związanego z zabudową łużycką,
- 95 % dla gruntu związanego z pozostałą zabudową.
 
Okazanie granic działki następuje wyłącznie na wniosek i koszt nabywcy.
 
Wymagane dokumenty: dowód wpłaty zadatku na nieruchomość
 
Opłaty: wpłatę zadatku w wysokości 427,00 zł na poczet ceny sprzedaży
wnosi się w
kasie urzędu bądź bankowy rachunek urzędu nr 05 1020 2137 0000 9302 0118 1908  

Termin załatwienia sprawy:  do 8 miesięcy
 
Forma załatwienia sprawy:  protokół uzgodnień, umowa kupna - sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu

ul. Daszyńskiego 1

parter, pokój 5

 

Miejsce odbioru dokumentów:

-protokół uzgodnień -Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego ul. 1 Maja 29 59-920 Bogatynia

-akt notarialny -Kancelaria Notarialna w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 19/3

 

Sprawę prowadzi / informacji udziela:

Paulina Michalska - młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami ,  
tel. 75 77 25 345            
e-mail: paulina.michalska@bogatynia.pl


Elżbieta Pałwowicz- główny specjalista,
tel. 075 77 25 343

e-mail:ela.pawlowicz@bogatynia.pl

 

Edyta Byczek -główny specjalista, 
tel. 75 77 25 342   

e-mail:edyta.byczek@bogatynia.pl  

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego

- Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

- Uchwała Rady Gminy i Miasta w Bogatyni Nr XXIV/200/05 z dnia 28 lutego 2005r. 

 

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek 7.30 - 17.00

wtorek - czwartek 7.30 - 15.30

piątek 7.30 - 14.00