Uchwała Nr LVIII/946/13
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 22 marca 2013 roku

w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023
oraz przedsięwzięć

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226,227,228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1241 ze zmianami)
Rada Miejska w  Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Bogatynia na lata 2013-2023 dokonuje się następujących zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami :

1.Zwiększa się dochody bieżące ogółem w 2013 roku o kwotę 271.754,00 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące ogółem w 2013 roku o kwotę 272.614,00 zł
3.Zmniejsza się wydatki majątkowe ogółem w 2013 roku o kwotę 860,00 zł

§ 2

1. W przedsięwzięciach do WPF dokonuje się zmian w limitach wydatków
w/n wymienionych zadaniach, zgodnie z załącznikiem Nr 2:
„ Budowa obiektów rekreacyjno – sportowych przy ul. Kąpielowej w Bogatyni”
z ogólną kwotą nakładów 30.000.000,00 zł z tego:
- limit wydatków w 2015 roku kwota 10.100.000,00 zł
- limit wydatków w 2016 roku kwota 15.600.000,00 zł
- limit wydatków w 2017 roku kwota 4.300.000,00 zł

wprowadza się nowy limit wydatków
- limit wydatków w 2015 roku kwota 5.100.000,00 zł
- limit wydatków w 2016 roku kwota 12.300.000,00 zł
- limit wydatków w 2017 roku kwota 8.800.000,00 zł
- limit wydatków w 2018 roku kwota 3.800.000,00 zł

„ Odbudowa kompleksu rekreacyjno sportowego „ZALEW”
  z ogólną kwotą nakładów 22.816.800,00 zł z tego:
- limit wydatków w 2015 roku kwota 8.400.000,00 zł
- limit wydatków w 2016 roku kwota 8.416.800,00 zł
- limit wydatków w 2017 roku kwota 6.000.000,00 zł

wprowadza się nowy limit wydatków
- limit wydatków w 2018 roku kwota 4.900.000,00 zł
- limit wydatków w 2016 roku kwota 6.116.800,00 zł
- limit wydatków w 2017 roku kwota 10.000.000,00 zł
- limit wydatków w 2018 roku kwota 1.800.000,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały
Nr LII/917/12  Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia
na lata 2013-2023.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Bojakowska