Uchwała Nr LXIII/979/13
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 10 maja 2013 roku

w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226,227,228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Bogatynia na lata 2013-2023 dokonuje się następujących zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami :

1. Zwiększa się dochody ogółem w 2013 roku o kwotę  1.908.340,00 zł z tego:

- dochody bieżące kwota 1.891.300,00 zł
w tym: dochody z podatków i opłat – podatek od nieruchomości kwota 791.300,00 zł

2. Zwiększa się wydatki ogółem w 2013 roku o kwotę  3.908.340,00 zł z tego:

- wydatki bieżące kwota 2.010.340,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 1.898.000,00 zł

3. Zwiększa się przychody w 2013 roku o kwotę 2.000.000,00 zł
- kredyt długoterminowy –  środki na realizację zadania inwestycyjnego pn :
budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ul. Skłodowskiej
na działce Nr 70 ( pozyskanie 82 mieszkań ).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały
Nr  LII/917/12  Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia
na lata 2013-2023.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak