UCHWAŁA Nr LXVI/1018/13
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art.270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak