UCHWAŁA Nr LXVI/1019/13
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia absolutorium z wykonania budżetu za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2013 r.,poz.594) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240), po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za rok 2012 i sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz po zapoznaniu się z:

1.opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu,

2.opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012,

3.informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Bogatynia,

4.wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia za 2012 rok,

5.opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia za 2012 rok,Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia absolutorium z wykonania budżetu za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak