UCHWAŁA Nr LXVI/1020/13
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/268/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. poz. 594), w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U.z 2006 r.Nr 136,poz.969,Nr 191,poz.1412,Nr245,poz.1775,Nr 249,poz.1825;z 2007 r.Nr109,poz.747), art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613, Nr  96, poz. 620,  Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r., Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 nr 171, poz. 1016, nr 232, poz. 1378) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym (Dz.U.z 2013 Nr 465) Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVII/268/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wprowadza się następującą zmianę:

§ 4 uchwały nr XXVII/268/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie:

Traci moc uchwała Nr XVII/141/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak