UCHWAŁA NR LXXII/1032/13
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 27 września 2013 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej położonej w obrębie wsi Lutogniewice i Krzewina

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594), w związku z uchwałą Nr X/70/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej położonej w obrębie wsi Lutogniewice i Krzewina oraz po stwierdzeniu, że nie zostały naruszone ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Bogatynia, zatwierdzonego uchwałą Nr L/894/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 listopada 2012 r. Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne.

§1

1.Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej położonej w obrębie wsi Lutogniewice i Krzewina.
2.Granicę obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
3.Załącznikami do uchwały są:
1)załącznik nr 1 – rysunek w skali 1:2000, stanowiący integralną część planu;
2)załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3)załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
4.Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu.

§2

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej położonej w obrębie wsi Lutogniewice i Krzewina;
2)rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
3)terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
4)podstawowym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu powinno stać się dominującą formą wykorzystania terenu; w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane i wynikające z przepisów odrębnych, jak i warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu (dojścia i dojazdy, place manewrowe i gospodarcze oraz sieci i urządzenia uzbrojenia terenu);
5)uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może być realizowane jako uzupełnienie funkcji podstawowej;
6)terenach zabudowy usługowej – należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów służących działalności z zakresu:
a)działalności biurowej (obsługa działalności gospodarczej i zarządzania, poradnictwo / kancelarie finansowe i prawne, usługi finansowe – banki, usługi w zakresie ubezpieczenia,  poczta, centrum konferencyjne),
b)handlu detalicznego, z wyjątkiem stacji paliw i sprzedaży samochodów,
c)gastronomii,
d)usług drobnych związanych z obsługą mieszkańców / gospodarstw domowych, w tym usług fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich, szewskich, tapicerskich, pralniczych, weterynaryjnych oraz naprawy artykułów i sprzętu użytku osobistego i domowego, z wyłączeniem naprawy samochodów i motocykli,
e)produkcji drobnej związanej z obsługą mieszkańców / gospodarstw domowych -piekarnia, cukiernia,
f)usług turystyki;
7)terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowo-gospodarczej – należy przez to rozumieć tereny istniejącego wielofunkcyjnego zainwestowania wiejskiego, użytkowane pod niżej wymienione rodzaje użytkowania terenu i zabudowy, z uwzględnieniem zastrzeżeń i warunków zawartych w ustaleniach szczegółowych planu:
a)tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej,
b)tereny zabudowy usługowej, w zakresie określonym w pkt. 6;
8)wysokości okapu / kalenicy – należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu budynku z dachem stromym, mierzony w metrach od średniego poziomu terenu w linii elewacji frontowej do poziomu okapu / kalenicy;
9)wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć wartość stanowiącą stosunek powierzchni zabudowy stałych budynków zlokalizowanych (w tym gospodarczych i garaży) w obrębie działki do powierzchni tej działki;

§3

1.Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1)granica obszaru objętego planem;
2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3)oznaczenia literowe i cyfrowe terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi;
4)oznaczenia klasyfikacji technicznej dróg;
5)nieprzekraczalna linia zabudowy;
6)granica strefy ochronnej elektrowni wiatrowych;
7)granica strefy ochrony archeologicznej.
2.Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust.1 pełnią funkcję informacyjną.

Rozdział 2

Przeznaczenie terenu.
 
§4

1.Przeznaczenie terenów określa uchwała oraz rysunek planu.
2.W planie wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu:
1)tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych, oznaczone symbolem EW;
2)tereny lokalizacji ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, oznaczone symbolem EF;
3)tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowo – gospodarczej, oznaczone symbolem MU;
4)tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone symbolem WS;
5)tereny rolnicze, oznaczone symbolem R;
6)tereny lasów, oznaczone symbolem ZL;
7)tereny kolejowe, oznaczone symbolem KK;
8)tereny dróg publicznych, oznaczone symbolem KD;
9)tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW.
3.Wydzielone tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania opisane są symbolami literowymi i cyfrowymi.
4.Symbol literowy terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi określa przeznaczenie podstawowe.
5.Tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania wydzielają na rysunku planu linie rozgraniczające.

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
 
§5

1.Tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz granice ich stref ochronnych, oznaczono na rysunku planu.
2.Wyznaczone strefy ochronne elektrowni wiatrowych związane są z występowaniem niekorzystnego potencjalnego znaczącego oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko.
3.W granicach oznaczonych na rysunku planu stref ochronnych, o których mowa w ust. 1, wyklucza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej.
4.Zasady i zakres prowadzenia monitoringu ptaków, nietoperzy i innych elementów środowiska na etapie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określają przepisy odrębne.

§6

1.W zagospodarowaniu terenów należy dążyć do zachowania występujących na obszarze planu zwartych zespołów zieleni, krzewów i drzew, w tym związanych z drogami oraz naturalnymi ciekami i rowami.
2.Zasady ochrony oraz warunki usunięcia drzew i krzewów określają przepisy odrębne.
3.Dopuszcza się lokalizację nowych szpalerów drzew wzdłuż dróg wewnętrznych – oznaczonych symbolem KDW.
4.Na terenie nie występują tereny narażone osuwaniem się mas ziemnych.

§7

1.W produkcji rolnej stosować zasady „dobrej praktyki rolnej”, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych oraz ustaleniami właściwych programów rolno-środowiskowych.
2.Uwzględniać lokalizację rowów melioracyjnych oraz zapewnić ich ochronę w przypadku podejmowania działań inwestycyjnych i zmiany w zagospodarowaniu terenów bezpośrednio z nimi sąsiadującymi.
3.Dopuszcza się zarurowanie rowów melioracyjnych i cieków kolidujących z planowanym zagospodarowaniem, na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
4.Na rysunku planu oznaczono granice obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – tereny zagrożone powodzią.
5.Na terenach, o których mowa w ust.4, obowiązuje zakaz lokalizacji budynków; dopuszcza się lokalizację budowli pod warunkiem spełnienia wymogów przepisów Prawa wodnego.

§8

1.Część obszaru objętego planem położona jest w granicach projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej”.
2.Granicę projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej”, oznaczono na rysunku planu.

Rozdział 4

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

§9

1.Ochronie prawnej podlegają zabytki archeologiczne – stanowiska archeologiczne oraz obiekty i znaleziska archeologiczne, w tym odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych.
2.Dla części obszaru planu ustala się strefę ochrony archeologicznej związanej z możliwym występowaniem śladów osadnictwa wczesnego średniowiecza i osadnictwa pradziejowego.
3.Granicę strefy ochrony archeologicznej, oznaczono na rysunku planu.
4.Zasady ochrony zabytków archeologicznych, prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych oraz zasady postępowania w związku ze zmianą zagospodarowania terenów, pracami ziemnymi oraz budową obiektów budowlanych w rejonie istniejących lub odkrytych stanowisk archeologicznych, jak i w strefie ochrony archeologicznej, określają przepisy odrębne.
5.Nie ustala się zasad ochrony dóbr kultury współczesnej.

Rozdział 5

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§10

1.Zasady ochrony i kształtowania zieleni, określa §6.
2.Na terenach rolniczych, oznaczonych symbolem R, ustala się zakaz umieszczania nośników reklam i informacji.
3.Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej w odległościach 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy.
4.Granicę terenów zamkniętych (tereny kolejowe), oznaczono na rysunku planu.

Rozdział 6

Sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.

§11

1.Na terenach rolniczych, oznaczonych symbolem R, dopuszcza się tymczasowe drogi, przeznaczone do obsługi budowy elektrowni wiatrowych i ogniw fotowoltaicznych, zlokalizowanych na terenach oznaczonych symbolem EW i EF.
2.Tymczasowe zagospodarowanie, określone w ust. 1, lokalizować na czas budowy elektrowni wiatrowych i ogniw fotowoltaicznych.
3.Na terenach objętych ustaleniami planu, nie wymienionych w ust 1, nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu.

Rozdział 7

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§12

1.Na terenach rolniczych, oznaczonych symbolem R, ustala się zakaz lokalizacji:
1)budynków, w tym zabudowy zagrodowej oraz zabudowy związanej z produkcją rolną;
2)barakowozów oraz obiektów kontenerowych i kiosków oraz tymczasowych obiektów budowlanych;
3)turbin wiatrowych i ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
2.Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej.
3.Zasady zagospodarowania terenów w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, określone zostały w §18.

Rozdział 8

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§13

1.Granice scalania i podziału dostosować do ustalonych na rysunku planu linii rozgraniczających.
2.Ustala się następujące parametry działek na terenie oznaczonym symbolem EW:
1)minimalna pow. dz.: 2500m2,
2)minimalna szer. frontu dz.: 35;
3)kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 650 – 900.
3.Ustala się następujące parametry działek na terenie oznaczonym symbolem EF:
1)minimalna pow. dz.: 2000m2,
2)minimalna szer. frontu dz.: 35;
3)kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 650 – 900.
4.Ustala się następujące parametry działek na terenie oznaczonym symbolem MU:
1)minimalna pow. dz.: 700m2,
2)minimalna szer. frontu dz.: 25;
3)kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 450 – 900.

Rozdział 9.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§14

1.Przebieg oraz klasyfikacje dróg określa rysunek planu i uchwała.
2.Szerokość dróg w liniach rozgraniczających określono w rozdz. 11.
3.Układ dróg i powiązania układu komunikacyjnego, w tym układu obsługującego tereny do zabudowy, określa rysunek planu.
4.W pasie drogowym lokalizować wymagane przepisami elementy przekroju drogowego, sieci infrastruktury technicznej oraz obiekty i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu.
5.W pasie drogowym dopuszcza się lokalizację:
1)urządzeń, przewodów i sieci infrastruktury technicznej, na warunkach określonych w przepisach odrębnych oraz normach branżowych;
2)urządzeń związanych z obsługą i ochroną drogi oraz ochroną środowiska;
3)elementów wyposażenia przestrzeni publicznej.
6.Zasady lokalizacji obiektów, o których mowa w ust. 3 i 4, określają przepisy odrębne.
7.Przy przebudowie dróg w maksymalnym stopniu zachować istniejącą zieleń wysoką, zlokalizowaną w obrębie linii rozgraniczających.

§15

1.W granicach działek budowlanych, należy zapewnić odpowiednią do potrzeb liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych / gospodarczych.
2.Minimalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych należy ustalić w oparciu o następujące minimalne wskaźniki:
1)na potrzeby zabudowy mieszkaniowej – 1 miejsce postojowe/1 mieszkanie;
2)na potrzeby usług – 1 miejsce postojowe/60m2 p.u.
3.Miejsca postojowe realizować w formie stanowisk parkingowych usytuowanych na terenie działki lub w garażu.
4.Na terenach oznaczonych symbolem EW i EF nie przewiduje się lokalizacji miejsc postojowych

§16

1.Następujące tereny i elementy zagospodarowania mogą służyć wytyczeniu ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych:
1)tereny dróg – oznaczone symbolem KD, KDW oraz inne drogi wewnętrzne, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
2)tereny lasów – oznaczone symbolem ZL, z wykorzystaniem wewnętrznych dróg leśnych, na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
2.Schemat przebiegu ścieżek rowerowych oznaczono na rysunku planu.

§17

1.W obszarze planu dopuszcza lokalizację:
1)sieci i urządzeń związanych z obsługą obiektów wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, w tym sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz sterowania,
2)sieci przedsiębiorstw energetycznych – dystrybucyjnych i przesyłowych;
3)obiektów budowlanych, urządzeń i przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i telekomunikacyjnych, obsługujących istniejące i projektowane zainwestowanie.
2.Istniejącą i projektowaną magistralną sieć wodociągową, oznaczono na rysunku planu.
3.Wzdłuż istniejących linii 20kV zachować wolny od zabudowy i dostępny dla prowadzenia prawidłowej eksploatacji linii pas terenu. Odległości zabudowy od istniejącej linii, niezbędne do zachowania bezpieczeństwa i zasad prawidłowej jej eksploatacji, określają przepisy odrębne.
4.Dopuszcza się przebudowę linii elektroenergetycznych 20kV.
5.Nowe i przebudowywane odcinki linii elektroenergetycznych 20 kV realizować jako napowietrzne bądź kablowe.
6.Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i wód deszczowych oraz w zakresie rozwiązań gospodarki odpadami:
1)odprowadzanie wód deszczowych do istniejących cieków – zgodnie z warunkami ustalonymi w przepisach odrębnych;
2)dopuszcza się indywidualne systemy zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, z wykorzystaniem zbiorników bezodpływowych lub oczyszczalni przydomowych;
3)zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów realizować zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych.
7.Odległości obiektów infrastruktury od pasa drogowego, określają przepisy odrębne.

§18

1.W obszarze planu znajdują się:
1)elektroenergetyczne blokowe linie przesyłowe o napięciu 400kV, 220kV (jednotorowe i dwutorowe), łączące Elektrownię Turów ze stacją systemową 400/220/110kV Mikułowa;
2)linie dystrybucyjne 110kV.
2.Przebieg linii elektroenergetycznych, oznaczenie ich parametrów oraz granice pasów technologicznych, na których obowiązują ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu, oznaczono na rysunku planu.
3.Na rysunku planu oznaczono pasy technologiczne o następujących szerokościach:
1)dla linii 220kV: 70m, tj. po 35m od osi linii w obu kierunkach;
2)dla linii 400kV: 90m, tj po 45m od osi linii w obu kierunkach;
3)dla linii 110kV: 40m, tj po 20m od osi linii w obu kierunkach.
4.Ustala się następujące ograniczenia oraz warunki zagospodarowania i użytkowania terenów w pasach technologicznych linii, o których mowa w ust.2:
1)obowiązuje zakaz lokalizacji:
a)budynków mieszkalnych i innych obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
b)obiektów budowlanych zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, w tym wywołujących strefy zagrożenia wybuchem,
c)konstrukcji wysokich, zagrażających bezpieczeństwu sieci,
d)hałd, nasypów oraz zieleni o wysokości powyżej 3m;
2)warunki odstępstwa od zakazów określonych w pkt 1, określają normy branżowe operatora sieci i przepisy odrębne.
5.Dopuszcza się możliwość eksploatacji i modernizacji istniejących elektroenergetycznych linii przesyłowych wysokiego napięcia oraz możliwości ich odbudowy, przebudowy i rozbudowy., w tym zmianę rozmieszczenia słupów oraz lokalizację podziemnych, naziemnych i nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do jej użytkowania.
 
Rozdział 10

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej.
 
§19

Nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej.
 
Rozdział 11

Ustalenia szczegółowe.
 
§20

1.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1EW – 9EW, ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe terenu: tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych,
2)przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny rolnicze, tereny infrastruktury technicznej, tereny lokalizacji ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
2.Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące parametry obiektów budowlanych i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1)maksymalna wysokość górnego punktu skrzydła: 215m;
2)minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 0,20.
3.Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki i oświetlenia elektrowni wiatrowych:
1)stosować kolory jasne, nie kontrastujące z otoczeniem,
2)wykluczyć odblaski i refleksy świetlne, poprzez zastosowanie matowych powłok lakierniczych,
3)stosować oświetlenia sygnalizacyjne i ochronne, zgodnie w wymogami prawa dla tego typu budowli.
4.Ustala się zakaz umieszczania reklam / nośników reklam i informacji na obiektach infrastruktury technicznej i na elektrowniach wiatrowych, z wyjątkiem znaku producenta.

§21

1.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1EF – 8EF, ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe terenu: tereny lokalizacji ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych;
2)przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny rolnicze, tereny infrastruktury technicznej.
2.Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące parametry obiektów budowlanych i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1)maksymalna wysokość obiektów budowlanych i urządzeń : 7m;
2)maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,80;
3)minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 0,15.

§22

1.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MU i 2MU ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowo-gospodarczej;
2)przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy zagrodowej, tereny obiektów produkcyjnych i działalności gospodarczej, tereny infrastruktury technicznej;
3)ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
2.Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz kształtowania zabudowy:
1)usytuowanie linii zabudowy – nieprzekraczalnej: określa rysunek planu;
2)maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 0,30;
3)intensywność zabudowy działki: 0,15 – 0,90;
4)minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 0,35;
5)maksymalna wysokość kalenicy: 11m;
6)kąt nachylenia połaci dachu: 300 – 550.
3.Ustala się zakaz nadbudowy budynków zlokalizowanych w pasie technologicznym linii elektroenergetycznych.

§23

1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1WS, ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe: tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
2)przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej, tereny rolnicze i lasy.
2.Zasady lokalizacji budowli wodnych określają przepisy odrębne.

§24

1.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R – 9R ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe terenu: tereny rolnicze,
2)przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny lasów, tereny wód powierzchniowych śródlądowych (stawy), dogi wewnętrzne.
2.Ustala się zakaz zabudowy, o której mowa w §12.

§25

1.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL – 8ZL ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe terenu: tereny lasów;
2)przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny rolnicze, tereny wód powierzchniowych śródlądowych (stawy, zbiorniki), drogi wewnętrzne.
2.Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1)zakres i sposób zagospodarowania rekreacyjnego określa ustawa o lasach oraz Plan Urządzenia Lasu,
2)wyklucza się lokalizację budynków i budowli, z wyjątkiem obiektów dopuszczonych w przepisach odrębnych.

§26

1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KK, ustala się następujące przeznaczenie:
1)przeznaczenie podstawowe: tereny kolejowe;
2)przeznaczenie uzupełniające: tereny infrastruktury technicznej.
2.Zasady lokalizacji obiektów budowlanych określają przepisy odrębne.
3.Granice terenów zamkniętych oznaczono na rysunku planu.

§27

1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KD G, wprowadza się następujące ustalenia:
1)przeznaczenie: teren drogi publicznej – drogi wojewódzkiej nr 352,
2)klasa drogi: droga główna G1/2,
3)szerokość drogi w liniach rozgraniczających: w granicach istniejącego pasa drogowego (szerokość od 30m do 35m), zgodnie z określonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi drogi.
2.Linie rozgraniczające drogi 1KD G stanowią granice inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

 

§28

Dla terenów dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem 2KD D, wprowadza się następujące ustalenia:
1)przeznaczenie terenu: tereny drogi publicznej – droga powiatowa nr 2369D;
2)klasa drogi: droga dojazdowa – D1/2;
3)szerokość drogi w liniach rozgraniczających: w granicach istniejącego pasa drogowego (szerokość od 8m do 16m).

§29

Dla terenów dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem 3KDW – 10KDW, wprowadza się następujące ustalenia:
1)przeznaczenie terenu: tereny drogi wewnętrznej,
2)szerokość drogi w liniach rozgraniczających: w granicach istniejącego pasa drogowego (szerokość od 5m do 15m),
3)szerokość jezdni należy przyjąć jak dla drogi klasy D1/2 (dwupasowej) lub D1/1 (jednopasowej).

Rozdział 12

Określenie stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4.
 
§30

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Rozdział 13

Przepisy końcowe.

§31

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§32

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak