Nazwa sprawy:
Sprzedaż lokali mieszkalnych lub użytkowych oraz nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu

Opis procedury załatwienia sprawy:

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia ( sprzedaż lokali na własność , sprzedaż gruntu na własność  lub oddanie w użytkowanie wieczyste) poprzez:

-wywieszanie wykazów na tablicy ogłoszeń przy urzędzie ( ul. Daszyńskiego 1)
- umieszczenie informacji na stronach internetowych urzędu
- ogłoszenie w prasie lokalnej o wywieszeniu wykazu nieruchomości.
Po upływie  6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia wykazów nieruchomości ogłaszany jest przetarg.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia o przetargu na tablicy ogłoszeń przy siedzibie urzędu, zamieszczenie na stronach internetowych urzędu i opublikowanie w prasie jeżeli wartość nieruchomości przekracza 10.000,00 euro.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne pod warunkiem wpłacenia wadium  w wysokości i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
Osoba ustalona w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty za nabywaną nieruchomość przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu.

Wymagane dokumenty:

- oferta (w przypadku przetargu pisemnego),
- dowód uiszczenia  wadium

Opłaty:

Wadium ustalane jest  każdorazowo dla danej nieruchomości, informacja o jego wysokości umieszczana jest w ogłoszeniu o przetargu .

Wadium- konto Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.  Oddział w Bogatyni , Nr rachunku  21 1020 2137 0000 9902 0118 2005

Opłatę wnosi się w kasie  lub na bankowy rachunek urzędu nr 05 1020 2137 0000 9302 0118 1908

Termin załatwienia sprawy: do 8 miesiąca

Forma załatwienia sprawy: protokół uzgodnień stanowiący podstawę zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu
ul. Daszyńskiego 1
parter

Miejsce odbioru dokumentów:

-protokół uzgodnień -Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego              ul.1 Maja 29 Bogatynia

-akt notarialny - Kancelaria Notarialna w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 19/3

Sprawę prowadzi / informacji udziela:

Elżbieta Pawłowicz- główny specjalista,
tel.: 75 77 25 343
e-mail: ela.pawlowicz@bogatynia.pl

Edyta Byczek -główny specjalista,   

tel.: 75 77 25 342
e-mail: edyta.byczek@bogatynia.pl

Monika Dankowska - główny specjalista

tel. 75 77 25 341  e-mail: monika.dankowska@bogatynia.pl

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego  

 - Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali   

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek 7.30 – 17.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00