Nazwa sprawy:
Wydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych

Opis procedury załatwienia sprawy:
Aby przedsiębiorca mógł uzyskać jednorazowe zezwolenie na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych musi posiadać stałe zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

 Wymagane dokumenty:
- stałe  zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (kopia),
- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia),
- dowód uiszczenia opłaty.

Opłaty:
Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju alkoholu:
- piwo i alkohole do 4,5% - 1/12 rocznej opłaty w kwocie 43,75 zł,
- alkohole zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa )-  1/12 rocznej opłaty w kwocie 43,75 zł,
- alkohole zawierające powyżej 18% alkoholu - 1/12 rocznej opłaty w kwocie 175 zł.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni

Forma załatwienia sprawy:  zezwolenie

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1
parter pokój nr 5

Miejsce odbioru dokumentów:
osobiście w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej ,
I piętro , pokój nr 8 lub za pośrednictwem poczty.

Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Beata Sulińska
tel. 75 77 25 211            
e-mail:  beata.sulinska
@bogatynia.pl

Podstawa prawna:
- Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 t.j. )
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 t.j.)
- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  ( Dz.U. z 2020 r. poz. 2021 t.j.)
- Uchwała Nr LXXXVII/667/18 Rady Miejskiej w Bogatyni  z dnia 27 wrzesnia 2018 roku w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia  

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 – 17.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00