Bogatynia, dnia 29.05.2014 roku

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 6 czerwca 2014r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum

2.Przedstawienie porządku obrad.
 
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za II półrocze 2013 roku.

5.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013.

6.Podjęcie uchwał:

6.1.Projekt nr 1121.2014. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

6.2.Projekt nr 1122.2014. w  sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia.

6.3.Projekt nr 1110.2014. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Bogatynia.

6.4.Projekt nr 1112.2014. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze każdego roku budżetowego.

6.5.Projekt nr 1107.2014. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.

6.6.Projekt nr 1108.2014. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

6.7.Projekt nr 1117.2014. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

6.8.Projekt nr 1120.2014. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.

6.9.Projekt nr 1113.2014. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

6.10.Projekt nr 1116.2014. w sprawie podjęcia współpracy w ramach umowy o współpracy przy planowaniu, budowie i utrzymaniu w należytym stanie mostu dla ruchu pieszego i rowerowego na Styku Trzech Granic między miastami Bogatynia (PL), Hradek nad Nisou (CZ) i Zittau (RFN) pomiędzy Gminą Bogatynia, Miastem Hradek nad Nisou i Miastem Zittau.

6.11.Projekt nr 1114.2014. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 2 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jasna Góra z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie odwołania Sołtysa Jasnej Góry.
 
7.Sprawy różne, wolne wnioski.

8.Interpelacje i zapytania.

9.Informacje i komunikaty przewodniczącego.

10.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak