OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Bogatyni

z dnia 31 października 2014 r.

o skreśleniu kandydata i unieważnieniu zarejestrowanej listy kandydatów na radnego

Na podstawie art. 436 §5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Bogatyni zawiadamia wyborców okręgu wyborczego nr 12, że w dniu 31 października 2014 roku dokonała:


I. skreślenia kandydata na radnego, Pana Zdzisława Łukaszewicza, z zarejestrowanej listy kandydatów nr 21, zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi Bogatyńskiej, z powodu złożenia w dniu 30 października 2014r. roku oświadczenia o rezygnacji z kandydowania na Radnego Rady Miejskiej w Bogatyni w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.


II. unieważnienia listy kandydatów nr 21, zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi Bogatyńskiej, z powodu nie pozostawania na niej żadnego kandydata.


 

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
(-) Janusz Adamski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r.poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.