ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2015 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.

2.Przyjęcie protokołu Nr 4 z dnia 7 stycznia 2015r.

3.Omówienie spraw dotyczących Fundacji „Maja” schronisko dla koni z/s w Bogatyni z udziałem fundatora oraz radnych Rady Miejskiej.

4.Zaopiniowanie projektów uchwał:
 
4.1.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Gminą Bogatynia w sprawie powierzenia Gminie Bogatynia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Bogatynia /projekt nr 31.2015/

4.2.w sprawie nadania nazwy ulicy /projekt nr 22.2015/

4.3.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni /projekt nr 27.2015/

4.4.w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 30.2015/

4.5.w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Bogatynia do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej /projekt nr 28.2015/

4.6.w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę /projekt nr 33.2015/
 
5.Sprawy różne, wnioski.

6.Zamknięcie posiedzenia.

  
Przewodnicząca Komisji

Katarzyna Piestrzyńska – Fudali