ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 27 marca 2015 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
3.Sprawozdanie z realizacji uchwał za II półrocze 2014 roku Rady Miejskiej w Bogatyni.
4.Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Bogatynia za rok 2014 oraz raport z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia  za 2014 rok.
5.Podjęcie uchwał:
5.1.w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2015 /projekt nr 58.2015/
5.2.w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2015 /projekt nr 57.2015/
5.3.w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Bogatynia w 2015 roku  /projekt nr 56.2015/
5.4.w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku
/projekt nr  59.2015/
5.5.w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji problemowych Rady Miejskiej w Bogatyni oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok /projekt nr 60.2015/
5.6.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu /projekt nr 48.2015/
5.7.w sprawie zmiany do uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni Nr XCIV/1179/14 z dnia 30 października 2014r. w sprawie zamiany nieruchomości /projekt nr 49.2015/
6.Sprawy różne, wolne wnioski.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Informacje i komunikaty przewodniczącej.
9.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska