ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 18 maja 2015 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 8 z dnia 20 kwietnia 2015r.
3.Zaopiniowanie projektów uchwał.
3.1 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Gminą Bogatynia w sprawie powierzenia Gminie Bogatynia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Bogatynia. /projekt Nr 73.2015/
3.2 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Bogatynia na lata 2014-2018” /projekt Nr 75.2015/
3.3 w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/525/98 Rady Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 3 marca 1998 roku w sprawie utrzymania jednostki budżetowej – Straż Miejska /projekt 76.2015/
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji

Katarzyna Piestrzyńska – Fudali