Zarządzenie Nr 47/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21 w Bogatyni Pani Iwony Marii Locher - Członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21 w Bogatyni w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone w dniu 24.05.2015 r.

Na podstawie art.184 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku ze złożoną rezygnacją, stwierdzam wygaśnięcie: Członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21 w Bogatyni, Pani Iwony Marii Locher- Członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21 w Bogatyni, zgłoszonego przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy - Pełnomocnikowi Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2 w Jeleniej Górze.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.