Zarządzenie Nr 48/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 18 maja 2015 r.

w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Uzupełnia się skład obwodowej komisji wyborczej nr 21 w celu przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone w dniu 24.05.2015 r.

§ 2

Powołuje się Pana Marka Olizarowicz w skład obwodowej komisji wyborczej nr 21 w Bogatyni mieszczącej się w Multifunkcjonalnym Centrum Trójstyku ul. Nadrzeczna 18.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy - Pełnomocnikowi Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2 w Jeleniej Górze.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.