ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 czerwca 2015 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 4 z dnia 26 marca 2015 roku.
3.Zaopiniowanie sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bogatynia za 2014 rok.
4.Sprawy różne, wolne wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji 
              
Henryk Komarnicki