Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 czerwca 2015 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 10 z posiedzenia komisji w dniu 8 czerwca 2015 roku.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. /projekt 87.2015/
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt
nr 88.2015/
5.Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze z dnia
15 kwietnia 2015 roku znak SO.JG.I.0010.87.2015 w sprawie wydania opinii
o przedłużonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2014 rok.
6.Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze z dnia 3.06.2015 r. znak SO.JG.I.0010.156.2015 dotyczące uchwały nr I/156/2015 w spawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia za 2014 rok.
7.Sprawy różne, wnioski.
8.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

     Eugeniusz Kubica