ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 czerwca 2015 roku o godz. 15.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 8 z dnia 21.04.2015 roku.
3.Zaopiniowanie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bogatynia za 2014 rok.
4.Sprawozdanie finansowe za 2014 rok znak GF.3035.28.2015.DK z dnia 6.maja 2015 roku.
5.Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze z dnia
15 kwietnia 2015 roku znak SO.JG.I.0010.87.2015 w sprawie wydania opinii
o przedłużonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2014 rok.
6.Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze z dnia 3.06.2015 r. znak SO.JG.I.0010.156.2015 dotyczące uchwały nr I/156/2015 w spawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia za 2014 rok.
7.Pismo Pani Ewy i Henryka Marczuk z dnia 20.05.2015 roku w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. 
8.Sprawy różne, wnioski.
9.Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski