Zarządzenie Nr 79/2015

z dnia 2 lipca 2015 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum, zarządzam co następuje:

§1

Wyznaczam miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum.

§2

Wykaz tych miejsc stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 79 z dnia 2 lipca 2015

Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum.

Słupy ogłoszeniowe przy ulicach:

 1. ul. Energetyków,
 2. ul. Kusocińskiego - róg Sportowej,
 3. ul. Daszyńskiego róg Armii Czerwonej
 4. ul. Armii Czerwonej
 5. ul. Kościuszki,
 6. ul. Daszyńskiego róg Traugutta,
 7. ul. II Armii W.P.,
 8. ul. II Armii W.P.,
 9. ul. II Armii W.P. róg Kossaka,
 10. ul. II Armii W.P.,
 11. ul. Kossaka,
 12. ul. Wyczółkowskiego,
 13. ul. Wyczółkowskiego przy bloku nr 50,
 14. ul. Zamojskiego róg Malczewskiego,
 15. ul. Zamojskiego przy bloku 18C,
 16. ul. Daszyńskiego róg Świerczewskiego przy sklepie "EDEN",
 17. ul. Turowska, naprzeciw budynku 52,
 18. ul. Kościuszki róg Opolowskiej, przy sklepie "5",
 19. ul. Główna róg Nadrzecznej przy moście

oraz słupy i tablice znajdujące się na terenie sołectw Gminy Bogatynia.