Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 60/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 60/2015
z dnia 08 czerwca 2015
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 
Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz. 330 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1


W celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów Gminy Bogatynia przeprowadza się pełną inwentaryzację składników majątkowych, na podstawie, której:
1. doprowadza się dane wynikające z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym,
2. rozlicza się osoby materialnie odpowiedzialne za powierzone mienie,
3. dokonuje się oceny stanu i przydatności gospodarczej składników majątku.


§ 2


Rzeczywisty stan aktywów ustala się w drodze inwentaryzacji polegającej na:
1. Przeprowadzeniu spisu z natury aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, rzeczowych składników obrotowych, środków trwałych z wyjątkiem środków trwałych, do których dostęp jest utrudniony z wyjątkiem gruntów w:
• Urząd Miasta i Gminy  Bogatynia ul. Daszyńskiego 1
Bogatynia ul. Daszyńskiego 13
Bogatynia ul. II Armii WP (budynek WOP)
Budynek ul. 1 Maja 29 (były żłobek)
Bogatynia ul. Pocztowa 2 (wydział SOR - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego)
Bogatynia ul. Daszyńskiego 2 (były bud. PKS)

• Ochotnicze Straże Pożarne w: Sieniawka, Porajów, Kopaczów, Działoszyn, Bogatynia
• Rady Sołeckie: Jasna Góra, Lutogniewice, Wyszków-Wolanów, Posada, Bratków, Działoszyn, Krzewina, Kopaczów, Porajów, Sieniawka, Białopole, Opolno Zdrój
• Rady Osiedlowe nr: 1,2,3,4,5,6,7
• Świetlice wiejskie w: Jasna Góra, Bratków, Działoszyn, Kopaczów, Krzewina, Lutogniewice, Opolno Zdrój, Porajów, Posada, Sieniawka
• Multifunkcyjne Centrum Trójstyku Bogatynia ul. Nadrzeczna 18 (Dom Ludowy w Markocicach)
• Punkt przechowywania zwierząt ul. Zgorzelecka w Bogatyni
• Poradnia Alkoholowa Bogatynia ul. II Armii WP (budynek WOP)
• Gminne Centrum Informacji Bogatynia ul. II Armii WP 1
• Magazyn OC ul. Kilińskiego 17 lub garaże przy OSP Bogatynia
• Targowisko Sieniawka
• Siłownia miejska, Bogatynia ul. Wyczółkowskiego (bud. przychodni SP ZOZ)
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
• TBS w Bogatyni ul. Słowiańskiej 8
• Straż Miejska Bogatynia ul. Słowiańskiej 8
• Komenda Policji w Bogatyni
• Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Bogatyni
• GPO sp. z o.o.
• BWiO .S.A.
• Stowarzyszenia i instytucje oświatowe


§ 3


Z uwagi na ilość pół spisowych w Gminie Bogatynia inwentaryzację przeprowadza się w terminie od dnia 01.09.2015 do dnia 15.01.2016 wg harmonogramu inwentaryzacji stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 4


Stwierdzone w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych ujmuje się i rozlicza w księgach rachunkowych roku, którego inwentaryzacja dotyczy.


§ 5


Za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiedzialność ponoszą:
• kierownik jednostki – za przeprowadzenie spisu z natury;
• główny księgowy – za przeprowadzenie weryfikacji oraz porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami.


§ 6


Rozliczenia wyników inwentaryzacji i ujęcia w księgach rachunkowych dokonuje główny księgowy.


§ 7


W celu sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji kierownik jednostki:
1) powołuje komisję inwentaryzacyjną w składzie 13 osób,
2) powołuje przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej na wniosek głównego księgowego,
3) powołuje zespoły spisowe w składzie 3 osób,
4) zatwierdza sprawozdanie komisji inwentaryzacyjnej z przeprowadzenia inwentaryzacji oraz wynik inwentaryzacji.


§ 8


Do obowiązków przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej należy:
1) wnioskowanie w sprawie składów osobowych komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych, likwidacyjnej,
2) ustalenie obowiązków członków komisji inwentaryzacyjnej,
3) przeprowadzenie szkolenia zespołów spisowych,
4) organizacja prac przygotowawczych do spisu z natury,
5) wnioskowanie w sprawie terminu przeprowadzenia inwentaryzacji, techniki spisu,
6) organizacja kontroli przebiegu spisu z natury,
7) kontrola formalna arkuszy zdawczych przez zespoły spisowe,
8) nadzorowanie pracy komisji inwentaryzacyjnej w zakresie wyjaśniania różnic inwentaryzacyjnych,
9) wnioskowanie w zakresie ustalenia pól spisu,
10) sporządzanie protokołu z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze spisu z natury,
11) sporządzenie sprawozdania z przebiegu spisu z natury.


§ 9


Do obowiązków zespołu spisowego należy:
1) sprawne przeprowadzenie spisu z natury w wyznaczonym terminie,
2) prawidłowe wypełnienie arkuszy spisu z natury,
3) wnioskowanie w sprawie sposobu zabezpieczenia mienia.


§ 10


Inwentaryzacja rzeczowych składników majątku obrotowego, obejmuje:
1) pobranie oświadczeń od osób materialnie odpowiedzialnych przez rozpoczęciem i po zakończeniu spisu z natury,
2) spisanie składników majątkowych na arkuszu spisu z natury,
3) prawidłowe oznaczenie arkuszy,
4) ustalenie sposobu zabezpieczenia pomieszczeń i wnioskowanie w sprawie jego poprawy,
5) ustalenie składników, które utraciły swą przydatność.

§ 11


Inwentaryzacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie obejmuje:
1) spisanie składników majątkowych,
2) prawidłowe wypełnienie arkuszy spisu z natury,
3) pobranie oświadczeń, co do przebiegu spisu od osób materialnie odpowiedzialnych,
4) ustalenie sposobu zabezpieczenia mienia i jego poprawy,
5) ustalenie składników nieprzydatnych.


§ 12


1. Arkusze spisu z natury sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden przekazuje się osobie materialnie odpowiedzialnej.
2. Arkusze z natury powinny zawierać:
• nazwę jednostki,
• numer kolejny arkuszu spisu oraz oznaczenie uniemożliwiające jego zmianę – podpis przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej,
• określenie rodzaju i formy spisu
• określenie metody inwentaryzacji,
• określenie pola spisowego,
• datę spisu z natury,
• termin przeprowadzenia inwentaryzacji,
• szczegółowe określenie składników majątku, w tym numer inwentarzowy lub inny symbol inwentaryzacyjny,
• jednostkę miary,
• ilość stwierdzoną w czasie spisu,
• imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej, za stan składnika oraz jej podpis pod oświadczeniem, że nie zgłasza zastrzeżeń do ustaleń spisu,
• do arkuszy spisu z natury stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie dowodów księgowych,
• arkusze spisu z natury, po zakończeniu spisywania określonego pola, zakreśla się w celu niepozostawienia wolnych wierszy,
• arkusze spisowe podlegają rozliczeniu przez przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej,
• przy dokonywaniu spisu z natury oddzielne arkusze sporządza się dla:
- środków trwałych;
- pozostałych środków trwałych,
- wyposażenia nisko cennego (księga ilościowa),
- składniki majątkowe obce,
- składniki niepełnowartościowe (przeznaczone do likwidacji).


§ 13


Spis z natury podlega kontroli przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej, który jeśli nie wnosi uwag, co do kompletności spisu, parafuje skontrolowane pozycje w przeciwnym wypadku sporządza protokół z kontroli, w którym wykazuje stwierdzone nieprawidłowości.

§ 14


Po zakończeniu spisu z natury, zespoły spisowe przekazują dokumentację przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej, który po sprawdzeniu jej pod względem formalnym przekazuje ją głównemu księgowemu, celem dokonania wyceny i ustalenia różnić inwentaryzacyjnych.


§ 15


Różnice inwentaryzacyjne ustala się z podziałem na konta syntetyczne – rodzaje składników majątkowych i osoby materialnie odpowiedzialne.


§ 16

1. Stwierdzone różnice inwentaryzacyjne podlegają wyjaśnieniu przez komisję, która również wnioskuje w sprawie sposobu ich rozliczenia.
2. Dowodem wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych są pisemne oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych.


§ 17

1. Niedobory i nadwyżki podlegają kompensacie, w przypadku, gdy dotyczą jednej osoby materialnie odpowiedzialnej, zostały stwierdzone w podobnych składnikach i w trakcie jednego spisu z natury.
2. Podstawą kompensaty jest przyjęcie mniejszego niedoboru lub nadwyżki i niższej ceny.
3. Nie dokonuje się kompensaty w środkach trwałych, pozostałych środkach trwałych, w maszynach i urządzeniach wchodzących w skład środków trwałych w budowie.


§ 18


1. Inwentaryzacja w drodze porównania stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z dokumentów i weryfikacji oraz potwierdzenia sald przeprowadza się w odniesieniu do:
1) środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
2) gruntów,
3) należności spornych i wątpliwych
4) zobowiązań,
5) środków trwałych w budowie,
6) druków ścisłego zarachowania.
7) Księgozbioru
2. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w protokole, który podpisują pracownicy dokonujący weryfikacji.


§ 19


Dokumenty z inwentaryzacji przechowuje się przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, którego inwentaryzacja dotyczy.


§ 20


Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu księgowemu.


§ 21


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Otrzymują do wykonania:
1. Jadwiga Nowińska  Przewodniczący inwentaryzacji …………………………………

I zespół spisowy:
1. Przemysław Błaszczyk Przewodniczący zespołu spisowego ………………………………..
2. Karolina Witek  Członek    ……………………………………….
3. Beata Gordienko  Członek    ……………………………………….

II zespół spisowy:
1. Marcin Pędrak  Przewodniczący zespołu spisowego ………………………………
2. Kamil Stuliński  Członek    ……………………………………….
3. Emilia Orzechowska Członek    ……………………………………….

III zespół spisowy:
1. Magdalena Kutz  Przewodniczący zespołu spisowego ………………………………
2. Piotr Wysocki  Członek    ……………………………………….
3. Izabela Mereżyńska Członek    ……………………………………….

IV zespół spisowy:
1. Violetta Niementowska Przewodniczący zespołu spisowego ………………………………..
2. Monika Dankowska Członek   ………………………………………..
2. Dawid Bodziony  Członek    ……………………………………….

                                                                                                  (data i podpis komisji) 

…………………………………
        (pieczęć i podpis burmistrza)
Otrzymują do wiadomości:

1. Skarbnik Gminy
2. Naczelnicy OSP
3. Przewodniczący Rad Sołeckich i Osiedlowych
4. Zarządcy Targowiska Sieniawka
5. NSZZ Policjantów przy Komisariacie w Bogatyni
6. Komenda Policji w Bogatyni
7. Wydziały: GP, GF, BH, SP, BWR, SBR, IZF, IZP, IOP, IRI, IPI, RS, SO, SP, SOR, RES, BOI, USC, BB, BKS, SJ, BHP, BK
7. Stowarzyszenia i instytucje wg harmonogramu spisu z natury

Załączniki

Harmonogram inwentaryzacji 2015 (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Hanušová
Data utworzenia:2015-06-08 12:21:53
Wprowadził do systemu:Anna Faderewicz
Data wprowadzenia:2015-07-20 12:22:03
Opublikował:Anna Faderewicz
Data publikacji:2015-07-20 12:30:42
Ostatnia zmiana:2015-07-20 12:30:55
Ilość wyświetleń:789

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij