Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 86/2015 w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2016

 ZARZĄDZENIE  Nr  86/15
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
 z dnia 31 lipca 2015r. 
w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), Uchwały Nr LXXXV/1136/14 Rady Miejskiej w Bogatyni  z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Bogatynia, Burmistrz  Miasta i Gminy Bogatynia  zarządza co następuje:
W celu opracowania projektu budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2016 rok ustala
się następujący sposób opracowania materiałów planistycznych przez gminne jednostki organizacyjne oraz wydziały i samodzielne stanowiska Urzędu Miasta i Gminy.


§ 1


Kalkulację dochodów budżetowych dokonuje się  według następujących zasad:


I. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:
      1. Podatek dochodowy od osób fizycznych do budżetu na 2016 rok przyjmuje się
          w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów.


      2.Podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego
         wykonania za 2015 rok z uwzględnieniem zmian organizacyjnych przedsiębiorstw
         oraz innych znanych okoliczności.


II. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:
1. podatek rolny utrzymuje się w wysokości roku 2015.


2. dochody z tytułu  podatku od nieruchomości określonych Uchwałą II/11/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 ustala się na 2016 rok poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów w 2015 roku o określony wskaźnik inflacyjny w wysokości 1,7%


3. dochody z tytułu podatku od środków transportowych określonych Uchwałą
      Nr II/12/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 listopada 2014 roku
      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
      na 2015 rok ustala się na 2016 rok poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów
      w 2015 roku o określony wskaźnik inflacyjny w wysokości 1,7% z uwzględnieniem
      przewidywanych zmian przedmiotów opodatkowania.


4. wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustala się poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów o wskaźnik inflacji.


5. opłaty: targową i za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, należy ustalić na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku.


III. Subwencje ogólne z budżetu państwa do budżetu na 2016 rok przyjmuje się
      w wysokościach podanych przez właściwe organy.


IV. Pozostałe dochody: grzywny i mandaty, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług,
      odsetki od lokat bankowych, pozostałe odsetki, spadki i darowizny pieniężne do budżetu
      na 2016 rok przyjmuje się w wysokościach przewidywanego wykonania za 2015 rok


V. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy do budżetu na 2016 rok przyjmuje
     się  w wysokościach podanych przez właściwe organy.


VI. Dochody organów gminy i jednostek budżetowych planuje się w wysokości
      przewidywanego wykonania 2015 roku.


VII. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego
        przeznaczonego do sprzedaży w 2016 roku, zawartych umów o dzierżawę i wieczyste
        użytkowanie gruntów powiększone o przewidywane wpłaty z tytułu sprzedaży,
        przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub oddania
       w wieczyste użytkowanie  gruntów w 2016 roku.
Kalkulacje dochodów budżetowych sporządza Wydział Podatkowy Urzędu Miasta i Gminy
w Bogatyni i przedkłada Skarbnikowi Gminy.


§ 2


Wydatki budżetowe planuje się wg niżej podanych priorytetów i wskazań:
I. Przy planowaniu wydatków budżetowych bierze się pod uwagę:
- poniesione wydatki na realizację zadań własnych w roku 2015
- stan zapasów materiałowych
- rozpoczęte zadania inwestycyjne
- zmianę struktury wydatków oraz zmiany organizacyjne.

II. Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:
1. Zabezpieczenie środków na obsługę długu gminy.


2. Zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe jednostek
    organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane
    funkcjonowanie.


3. Zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie
    komunalne.


4. Priorytet winny znaleźć środki na inwestycje kontynuowane i ujęte w wieloletniej
    prognozie finansowej oraz na programy i projekty współfinansowane ze środków
   pomocowych z UE.


5. Środki na nowe zadania inwestycyjne przeznaczone mogą być tylko na inwestycje
    przygotowane (dokumentacja techniczna, kosztorysy, uzgodnienia itd).


6. Ustala się wysokość kwot do wyliczenia środków na wydatki Rad Osiedlowych  6 zł
    oraz Rad Sołeckich  8 zł  w przeliczeniu na jednego mieszkańca zameldowanego
    na pobyt stały.


III. Postanowienia szczegółowe
1. Wynagrodzenia osobowe planuje się w wysokości limitu wynagrodzeń określonych
      w budżecie na rok 2015 z uwzględnieniem zmian zatrudnienia i planu awansów
      zawodowych nauczycieli.


2. W ramach wydzielonego rachunku dochodów szkół i przedszkoli realizowane mogą być  tylko dochody i wydatki określone w ustawie o finansach publicznych w art. 223 ust 1.
      oraz w Uchwale Nr LXXXIX/1155/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27 sierpnia
      2014 r. w sprawie określenia dochodów jednostek budżetowych gminy Bogatynia ,
      prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie
      oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze  zm. ) , które przez te jednostki
      mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów.

§ 3


1.Szczegółowość materiałów planistycznych:
Materiały planistyczne należy przygotować na odpowiednich drukach jak w latach
poprzednich.


2.Wskaźniki budżetowe :
-  szkoły podają:
a) liczbę klas i liczbę uczniów na rok szkolny 2015/2016 z uwzględnieniem zmian
     od września 2015 roku


- przedszkola podają:
a) liczbę miejsc w przedszkolu z uwzględnieniem zmian od września 2015 roku
b) planowane osobodni w przedszkolu


- żłobek podaje:
a) liczbę miejsc w żłobku
b) planowane osobodni w żłobku


- biblioteka  podaje:
a) liczbę wolumenów
b) liczbę czytelników


- ośrodek kultury podaje:
a) liczbę sekcji


- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej podaje:
a) wielkość planowanych przychodów
b) wielkość kosztów bieżących
c) wielkość dotacji planowanej z budżetu gminy
d) planowany wskaźnik rentowności oraz szczegółową kalkulację i uzasadnienie przyjętych
   do planu założeń


- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni podaje:
a) wielkość planowanych przychodów
b) wielkość kosztów bieżących
c) wielkość dotacji planowanej z budżetu gminy
d) wielkość planowanej wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych


3. Zatrudnienie – etaty:
Należy podać etaty przeliczeniowe.
Ponadto w szkołach i przedszkolach nie przewiduje się zajęć nadobowiązkowych płatnych
z budżetu gminy

O wysokość premii i nagród stanowi regulamin opracowany przez dyrektora jednostki.


4.Wydatki budżetowe.
Wydatki budżetowe należy planować wyłącznie na bieżące utrzymanie jednostki organizacyjnej .Wszelkie dodatkowe wydatki (remonty, wymiana wyposażenia, itp.) należy wyspecyfikować w odrębnym załączniku. Podstawą kalkulacji wydatków rzeczowych winny być kwoty przewidywanego wykonania w 2015 roku.


5. Wynagrodzenia osobowe pracowników.
Wynagrodzenia pracowników we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy ustalić uwzględniając obowiązujące płace na dzień 01.09.2015 roku.
Wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli należy przyjąć w wysokości wynikającej
z obowiązujących przepisów.
Dodatki motywacyjne nauczycieli należy przyjąć w wysokości do 5%  wynagrodzeń
zasadniczych, premie pozostałych pracowników w wysokości uwzględniającej dokonane
podwyżki wynagrodzeń, nie wyższe niż 10%.
Fundusz nagród dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty ustala się w wysokości do 1% planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników.

 
§ 4


Do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2016 roku za podstawę należy przyjąć kwotę w wysokości 2.967,00 zł .Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli wylicza się  na podstawie 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art.5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.


§ 5


Wykaz jednostek budżetowych, instytucji kultury i innych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych  określa Załącznik Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.


§ 6

Wykaz komórek organizacyjnych  Urzędu Miasta i Gminy, które opracowują wycinkowe materiały planistyczne na podstawie zweryfikowanych materiałów gminnych jednostek organizacyjnych, określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 7


Zakres materiałów planistycznych winien być opracowany zgodnie z Uchwałą
Nr LXXXV/1136/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 6 czerwca 2014 roku. w pełnej szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Do każdego załącznika należy dołączyć pisemne uzasadnienie przewidywanych dochodów i wydatków budżetowych ze wskazaniem sposobu ich kalkulacji.


§ 8


Plany powinny być wykonane starannie i czytelnie (pismem maszynowym), sprawdzone pod względem rachunkowym.


§ 9


Zobowiązuje się dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie
do opracowania materiałów planistycznych na rok 2016 w terminie do 30 września br.


§ 10


Powołuje się zespół do opracowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków
do projektu budżetu w składzie:
1. Andrzej Remian     - Skarbnik Gminy
2. Dominik Matelski   - Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji
3. Olimpia Stanaszek   - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego
4. Czesław Brożyna   - Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji
5. Marek Wołk Lewanowicz  - Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych 
6. Ewa Szczepkowska  - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
  i Świadczeń Socjalnych
7. Artur Bohdanowicz  - Kierownik Biura Burmistrza
8. Marcin Peremicki    - Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej
7. Genowefa Zakrzewska  - Inspektor ds. Księgowości Inwestycyjnej


§ 11


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

§ 12


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

Załączniki

Załącznik nr 1 (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Danuta Kapuścińska
Data utworzenia:2015-07-31 13:05:55
Wprowadził do systemu:Anna Faderewicz
Data wprowadzenia:2015-08-06 13:06:03
Opublikował:Anna Faderewicz
Data publikacji:2015-08-06 13:24:34
Ostatnia zmiana:2015-08-06 13:24:35
Ilość wyświetleń:1144

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij