Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 92/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

ZARZĄDZENIE Nr  92/2015
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia  14.08.2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

      Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 . z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

       § 1.  W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 156/2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 5 grudnia 2012 r. w  sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy
w Bogatyni (zmienionym Zarządzeniem Nr 124/13 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia  22.11.2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 54/15 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia  28.05.2015 r.), wprowadza się następujące zmiany:

1.  W rozdziale II w § 4:
1) ust. 1 pkt 24 otrzymuje brzmienie: „24) Sprawuje ogólny nadzór nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych urzędu oraz samodzielnych stanowisk pracy i bezpośrednio koordynuje działalność Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu , Biura Burmistrza, Biura Rady Miejskiej, Biura Obsługi Interesanta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Komunikacji Społecznej , Wydziału Współpracy Regionalnej i Transgranicznej, Działu Kontroli oraz audytora wewnętrznego”.
2) ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) Nadzoruje pracę Wydziału  Spraw Obywatelskich,  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Wydziału Organizacyjno – Prawnego oraz BHP i p-poż”.
3)  ust. 4 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
          „9) Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału  Finansowego”.

2.  W rozdziale IV § 7:
     1) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 
          „11)  Wydział Finansowy  GF”,
2)  skreśla się pkt 12,
3)  skreśla się pkt 21.

3. W rozdziale IV § 8 ust.1:
    1)  skreśla się pkt 3   „Naczelnik Wydziału Budżetowego”,
    2)  skreśla się  pkt 4  „Naczelnik Wydziału Podatkowego”,
    3) skreśla się pkt 23 „Naczelnik Wydziału Zarządzania Procedurami Kancelaryjnymi”.

4. W rozdziale V § 10:
     1) w ust. 1 dodaje się pkt. 8 w brzmieniu „Przyjmowanie i koordynowanie udostępniania informacji publicznej.”
     2) w ust.3 dodaje się pkt. 14 w brzmieniu „Prowadzenie archiwum zakładowego.”
     3)  ust.4 otrzymuje nowe brzmienie: ”Wydział Finansowy”.

     4)  w ust.4 po pkt  17 dodaje się punkty od pkt 18 do pkt 30 w następującym brzmieniu:
18) Wymiaru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
19) Opracowywania wniesionych podań i wniosków w celu rozpatrzenia przez organ podatkowy   oraz przygotowywanie w tym zakresie decyzji w sprawie:
a) umorzenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych,
b) odroczenia lub rozłożenia na raty należności podatkowych,
c) określenia zaległości podatkowych po upływie terminu płatności podatku od nieruchomości od osób prawnych i podatku od środków transportowych.
20) Wydawania zaświadczeń na wniosek podatników.
21) Prowadzenia sprawozdawczości podatkowej.
22) Kwartalnego sporządzania i przedkładania organowi nadzorującemu sprawozdań
w zakresie udzielonej pomocy publicznej.
23) Przekazywania dla Izby Rolniczej kwartalnych informacji o stanie i realizacji dochodów izby.
24) Przygotowywania projektów uchwał rady gminy i miasta dot. wysokości stawek podatkowych i opłat lokalnych.
25) Ewidencji i wymiaru podatku od środków transportowych od osób fizycznych
i prawnych.
26) Rozliczania zarządców targowisk z zebranych opłat targowych.
27) Ewidencji i księgowaniu wpływów z czynszu dzierżawnego od gruntów czynszu najmu, wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego ( osoby fizyczne i prawne ).
28) Prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej w zakresie zaległości podatkowych i nie podatkowych.
29) Opłaty skarbowej.
30) Podatku VAT.”
     5)  skreśla się ust 5.
     6)  skreśla się ust. 21.

5. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 156/2012 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

  § 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

  § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Zarządzenie_92 (144.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
schemat organizacyjny 2015 (79.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Bohdanowicz
Data utworzenia:2015-08-14 08:55:08
Wprowadził do systemu:Marcin Łohyn
Data wprowadzenia:2015-08-18 08:55:13
Opublikował:Marcin Łohyn
Data publikacji:2015-08-18 08:58:34
Ostatnia zmiana:2015-10-05 15:21:37
Ilość wyświetleń:1084

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij