ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 listopada 2015 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 10 z dnia 22.09.2015 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” /projekt nr 163.2015/
4.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2014/2015 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
5.Sprawozdanie z działalności placówek kulturalnych i sportowych na terenie gminy (OSIR, BP)
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski