ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2015 roku o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 17 z posiedzenia komisji w dniu 7 grudnia 2015 roku.
3.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni za rok 2014.
4.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2016-2024 /projekt nr. 172.2015/
5.Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2016 rok /projekt nr. 171.2015/
6.Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok.
7.Sprawy różne, wnioski.
8.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica