ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2016 roku o godz. 1400
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu
z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 9 z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Miasta
i Gminy Bogatynia /projekt nr.16.2016/
4.Projekt uchwały w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za wodę i odprowadzane ścieki na terenie miasta i gminy Bogatynia /projekt nr. 11.2016/
5.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2016 rok /projekt nr 18.2016/
6.Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej
w Bogatyni z dnia 18 grudnia 2015 r. nr XXV/198/15 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Bogatynia na lata 2016-2024 oraz
nr XXV/199/15 w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2016 rok.
7.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji 

   Marek Marczak