ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, iż dnia 22 lutego 2016r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 12 z dnia 15 grudnia 2015r.
3.Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 16.2016/
4.Projekt uchwały w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za wodę i odprowadzane ścieki na terenie miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 11.2016/
5.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2016 rok /projekt nr 18.2016/
6.Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania /projekt nr 180.2015/
7.Sprawy różne , wolne wnioski.
8.Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji
Krystyna Dudziak - Piwowarska