ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2016 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich
i Praworządności z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 18 z dnia 15 grudnia 2015 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 16.2016/
4.Projekt uchwały w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za wodę i odprowadzane ścieki na terenie miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 11.2016/
5.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2016 rok /projekt nr 18.2016/
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.

 


  
Przewodnicząca Komisji

Katarzyna Piestrzyńska - Fudali