ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2016 roku o godz. 15.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 12 z dnia 15.12.2015 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Bogatynia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym /projekt nr 9.2016/
4.Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr. 16.2016/
5.Projekt uchwały w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za wodę
i odprowadzane ścieki na terenie miasta i gminy Bogatynia /projekt nr.11.2016/
6.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2016 rok /projekt nr 18.2016/
7.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2015 w Gminie Bogatynia.
8.Sprawy różne, wnioski.
9.Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

 Filip Barbachowski