Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Wydanie dowodu osobistego

 

Nazwa sprawy:
Wydanie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

  formularz .pdf musi być wydrukowany w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji - druk bez marginesów
  formularz on-line przeznaczony do wypełnienia on-line  można wysyłać w formie elektronicznej przez  ePUAP.
 2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia
  Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą powyższe wymogi.
   
 3. Na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych - skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa - skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

Opłaty: brak

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni

Forma załatwienia sprawy:   wydanie  dokumentu - dowód osobisty

Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji

Uwagi:

 1. Prawo posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
 2. Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.
 3. Dowód osobisty wydaje się na wniosek.
 4. Wniosek składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP.
 5. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. http://epuap.gov.pl/wps/portal
 6. Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:
  - osoby małoletniej, której do ukończenia 18. roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z  rodziców lub opiekun prawny,
  - osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składaj jeden z rodziców
  - osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
  - osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
 7. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom wymienionym wyżej wymaga ich obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5. roku życia.
 8. W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
 9. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 ze zm.).
 10. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
 12. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Z wyjątkiem następujących przypadków:
  - dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, odbiera rodzic albo opiekun prawny;
  - dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator;
  - w przypadku przyjęcia wniosku o wymianę dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru (dotyczy tylko sytuacji opisanej w pkt 8.)

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Spraw Obywatelskich,  ul. Daszyńskiego 13, pok. Nr 6 / I piętro /

Miejsce odebrania dokumentów:
Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Daszyńskiego 13, pok. Nr 6 / I piętro /

Informacji udziela / Sprawę prowadzi:
Małgorzata Kozłowska- inspektor ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności
Agnieszka Mikuć - podinspektor ds. dowodów osobistych i wojskowych
Telefon: 075 77 25 221, 075 77 25 222
e-mail: obywatelski@bogatynia.pl

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.2096 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1464 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. z 2015 r.,  nr 212 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.)

Wymagane formularze: 

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Załączniki

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Bogatynia (184.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniose_o_wydanie_dowodu_osobistego_05_04_2019 (131.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Iwona Czajkowska- Dżoga
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kamil Stuliński
Data wprowadzenia:2016-04-12 13:45:55
Opublikował:Kamil Stuliński
Data publikacji:2016-04-12 13:46:49
Ostatnia zmiana:2019-04-05 09:08:14
Ilość wyświetleń:2883

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij