Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ich rodzin

Nazwa sprawy: Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ich rodzin  

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) - zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 2. Cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument " zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo  zgody na pobyt tolerowany.
 3. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Obywatel będący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiej niebędący obywatelem w/w  państw przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii  Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii  Europejskiej.
 5. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu - w oryginale do wglądu.
 6. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo: - pisemne pełnomocnictwo do zameldowania, - dowód osobisty pełnomocnika lub paszport

  Uwagi:

 • W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.
 • Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 • Cudzoziemiec niebędący obywatelem państw wymienionych w pkt 3 ani członkiem rodziny obywatela tych państw, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
 • Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:Dz.U. z 2017 poz. 1257), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Opłaty: brak

 1. W przypadku kiedy zameldowania dokonuje pełnomocnik - opłata wynosi 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo
  Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 2. Osoba zgłaszająca pobyt może otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na własny wniosek-opłata skarbowa 17 zł
  płatne w kasie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Daszyńskiego 1,
  bądź na bankowy rachunek urzędu - PKO BP SA oddział Bogatynia 05 1020 2137 0000 9302 0118 1908

Termin  załatwienia sprawy: niezwłocznie  

Forma załatwiania sprawy: pisemna  

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej , ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 4/parter/

Miejsce odebrania dokumentów:
Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej , ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 4/parter/  

Informacji udziela/sprawę prowadzi:
Ewa Piszczek- inspektor ds. ewidencji ludności
Marta Nych - podinspektor ds. ewidencji ludności
tel. 75 7725225;  75 7725224
e-mail: obywatelski@bogatynia.pl     

Podstawa prawna:  

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 657),
 3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 września 2011 r, w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U z 2015r,poz 1852 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2016r. poz.1827 z późn.zm.).

   Formularze:

 1. Zgłoszenie pobytu stałego
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
 3. Pełnomocnictwo

Załączniki

Zgłoszenie pobytu stałego (534.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu (175.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pełnomocnictwo (182.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:UMiG Bogatynia
Źródło informacji:Iwona Czajkowska-Dżoga
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kamil Stuliński
Data wprowadzenia:2016-04-13 11:07:30
Opublikował:Kamil Stuliński
Data publikacji:2016-04-13 11:08:23
Ostatnia zmiana:2017-10-12 14:08:30
Ilość wyświetleń:319

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij