Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ich rodzin

Nazwa sprawy:
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ich rodzin  

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego " (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) - zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 2. Cudzoziemiec przedstawia wizę, a w przypadku, gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1pkt 2 lub art.206 ust.1 pkt 2  ustawy  z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650)  lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej  - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
 3. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Członek rodziny obywatela będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej niebędący obywatelem w.w. państw przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
 5. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być  umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu - do wglądu  (w oryginale).
 6. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo: - pisemne pełnomocnictwo do zameldowania, - dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.

Uwagi:

 1. W przypadku zmiany miejsca pobytu czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu czasowego. Czynności tej można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu czasowego.
 2. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 3. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 4. Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
 5. Deklarowany przez cudzoziemca wymienionego w pkt 4 pobyt czasowy pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec może legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.
 6. Zameldowania na pobyt czasowy można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 1257), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

  Opłaty: brak

 1. W przypadku kiedy zameldowania dokonuje pełnomocnik - opłata wynosi 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo
  Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 2. Osoba zgłaszająca pobyt czasowy może otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na własny wniosek-opłata skarbowa 17 zł
  płatne w kasie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Daszyńskiego 1,
  bądź na bankowy rachunek urzędu - PKO BP SA oddział Bogatynia 05 1020 2137 0000 9302 0118 1908

Termin  załatwienia sprawy: niezwłocznie

Forma załatwiania sprawy: pisemna

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej , ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 4/parter/

Miejsce odebrania dokumentów: Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej , ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 4/parter/  

Informacji udziela/sprawę prowadzi:
Ewa Piszczek- inspektor ds. ewidencji ludności
Marta Nych - podinspektor ds. ewidencji ludności
tel. 75 7725225;  75 7725224
e-mail: obywatelski@bogatynia.pl     

Podstawa prawna:  

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 657),
 3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 września 2011 r, w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U z 2015r,poz 1852 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2016r. poz.391 z późn.zm.).

Formularze:

 1. Zgłoszenie pobytu czasowego
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
 3. Pełnomocnictwo

Załączniki

Zgłoszenie pobytu czasowego (538.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu (175.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pełnomocnictwo (182.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:UMiG Bogatynia
Źródło informacji:Iwona Czajkowska-Dżoga
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kamil Stuliński
Data wprowadzenia:2016-04-13 11:10:21
Opublikował:Kamil Stuliński
Data publikacji:2016-04-13 11:11:47
Ostatnia zmiana:2017-10-12 14:08:14
Ilość wyświetleń:314

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij