ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, iż dnia 26 kwietnia 2016r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia
i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 14 z dnia 14 marca 2016r.
3.Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia za rok 2015.
4.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2016”/projekt nr 42.2016/
5.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2016-2018”/projekt nr 43.2016/
6.Sprawozdanie roczne z działalności SP ZOZ w Bogatyni za rok 2015.
7.Sprawy różne , wolne wnioski.
8.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji
Krystyna Dudziak - Piwowarska