ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2016 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 13 z dnia 28.04.2016 roku.
3.Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze z dnia 27 kwietnia 2016 roku znak SO.JG.I.0010.98.2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2015 rok.
4.Sprawozdanie finansowe Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia za 2015 rok.
5.Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2015 i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
6.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji 

Marek Marczak