ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2016 roku o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 16 z dnia 24.05.2016 roku.
3.Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze z dnia 27 kwietnia 2016 roku znak SO.JG.I.0010.98.2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2015 rok.
4.Sprawozdanie finansowe Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia za 2015 rok.
5.Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2015 i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Filip Barbachowski