ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, iż dnia 20 czerwca 2016r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia
i Spraw Socjalnych z proponowanym porządkiem obrad:
 

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu Nr 16 z dnia 24 maja 2016r.
3.Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2015 rok i kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2023 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
4.Sprawozdanie finansowe za rok 2015.
5.Sprawy różne , wolne wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

 
Wiceprzewodniczący Komisji
Robert Flak