Nazwa sprawy

Wpisanie do rejestru wyborców

 

Wymagane dokumenty:

1.     Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

2.     Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

3.     Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4.     Dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod określonym adresem.

5.     Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

 

Uwagi:

 

1.     Wymienione wyżej wymagane dokumenty składają :
    - wyborcy stale zamieszkali na terenie gminy bez  zameldowania na pobyt stały,
    - wyborcy nigdzie niezamieszkali przebywający na terenie gminy,
    - wyborcy stale zamieszkali na terenie gminy pod innym adresem niż adres ich stałego      zameldowania,
  

2. Przed wydaniem decyzji o wpisie do rejestru wyborców Burmistrz Miasta I Gminy Bogatynia jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy. W tym celu prosimy o dołączenie dodatkowych dokumentów, które to potwierdzą- tytuł prawny do lokalu ( akt notarialny, umowa najmu mieszkania), potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy. Jednym ze sposobów udowodnienia faktu zamieszkiwania w danym miejscu, może być przedstawienieoświadczenia właściciela lub najemcy lokalu o tym, że wskazana osoba stale zamieszkuje w danym lokalu.

 W przypadku, gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkiem zgłosić się do tutejszego urzędu celem przesłuchania do protokołu.

3. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wniosek o wpis do rejestru wyborców przesłany ePUAPEM nie zwalnia z obowiązku wykazania stałego zamieszkiwania pod określonym adresem na terenie gminy. Należy również dołączyć dodatkowe dokumenty, o których mowa wyżej.

 

Opłaty: brak

Termin załatwienia sprawy: 3 dni od daty złożenia wniosku

Forma załatwienia sprawy: pisemna

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia  w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Daszyńskiego 13, pok. Nr 4

Miejsce odebrania dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Daszyńskiego 13, pok. Nr 4

Informacji udziela/ Sprawę prowadzi:

 

 Ewa Piszczek- inspektor ds. ewidencji ludności

 Marta Nych –podinspektor  ds. ewidencji ludności ,

 tel. 75 7725225; 75 7725224

e-mail: obywatelski@bogatynia.pl

 

Podstawa prawna:

1.     Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1319).